Skargi

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg: 

 Skarga/ wniosek powinny zawierać:

  • datę wniesienia skargi/ wniosku,
  • imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę/wniosek,
  • zwięzłą treść skargi/ wniosku,
  • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/ wniosek.
  1. Skargi i wnioski mogą być złożone:

    -pisemnie na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku,

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter budynku głównego pok. 101) lub drogą pocztową.

-za pośrednictwem poczty elektronicznej - administracja@nisko.sr.gov.pl

  -  ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracownika Sekcji Administracyjnej  tut. Sądu - pok. 214. Protokół jest podpisywany przez skarżącego  lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek).

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie. W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd (art.22 i art. 41a-41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j.).

Stosownie do treści art. 165, art. 167 ust. 1 pkt 4, art. 175  ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2022.2224 j.t.) Prezes Sądu Rejonowego sprawuje nadzór administracyjny (odpowiedzialny) nad działalnością komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Nisku, w ramach którego rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników, niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu, a w przypadku skargi na komornika sądowego w terminie 7 dni.

Jeśli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt. 6- tym podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  (Dz. U. z 2018.75 t.j.) pozwala stronie wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.

Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy: 

- postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,

- postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Sąd rozpoznając skargę musi ocenić, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Ma więc ocenić w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej. Musi uwzględnić przy tym charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-02-10 08:38
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-02-28 09:10
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 110