Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nisko.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

  1. standardami W3C:
  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082
  1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Waldemar Czabaj, adres poczty elektronicznej waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Nisku
plac Wolności 14, 37-400 Nisko
e-mail: administracja@nisko.sr.gov.pl 
tel. +48 (15) 843-61-06
Osoba odpowiedzialna: Waldemar Czabaj
e-mail: waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na to, iż budynek Sądu przy placu Wolności 14 jest objęty ochroną konserwatora zabytków należy liczyć się z występowaniem barier architektonicznych w zakresie komunikacji poziomej i pionowej. Pomieszczenia drugiego budynku Sądu przy ul. 3 Maja 32 znajdują się na parterze i spełniają podstawowe wymagania dostępności, gdyż posiadają miejsce parkingowe, pracownik ochrony/pracownik wspomagający w razie potrzeby udziela pomocy osobie z niepełnosprawnością. Korytarz nie posiada progów oraz w budynku znajduje się wyodrębnione pomieszczenie sanitarno-higieniczne.

Informacja o dostępności tłumacza migowego

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko wyposażone w internetowy system, umożliwiający indywidualne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”, a także na miejscu w sądzie.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Sądu Rejonowego w Nisku sprawuje koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej:

Pan Agnieszka Król-Zajel

Dane kontaktowe:

tel. +48 (17) 858-02-20

 e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - zgodny ze wzorem

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - w formie dostępnej

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-05-04 13:10
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-08-24 13:01
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 567