Postanowienia I Ns 2/23

Sygn. akt I Ns 2/23

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 3 sierpnia 2023 roku

Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Monika Zań

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2023 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym,
sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
z udziałem Anny Kastens
o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 249,65 zł
na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego

p o s t a n a w i a :

I. ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Anny Kastens;
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko;
III. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Stalowej Woli na złożenie do depozytu sądowego kwoty 249,65,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszt tłumaczenia, wpłaconej przez uczestniczkę Annę Kastens, w sprawie III Nsm 296/16 z dnia 21.10.2016 r.,
IV. dokonać ogłoszenia o toczącym się postępowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku,
V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III uczestniczce postępowania Annie Kastens.

Przewodnicząca:
Sędzia Monika Zań

Pouczenie:
1. Od niniejszego postanowienia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nisku.
2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi dwa tygodnie tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.
3. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.).
4. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
6. Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.
7. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest sądowi znany.

Sygn. akt. I Ns 2/23
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 17 maja 2024 roku

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: sędzia Monika Zań

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2024 roku w Nisku
na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
z udziałem Anny Kastens
złożenie do depozytu

p o s t a n a w i a:

sprostować oczywistą niedokładność zaistniałą w pkt I postanowienia Sądu Rejonowego w Nisku, I Wydziału Cywilnego z dnia 03.08.2023 r., Sygn. akt I Ns 2/23 o ustanowieniu kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Anny Kastens poprzez wskazanie osoby kuratora – adw. Bartłomieja Dudy.

Przewodniczący:

POUCZENIE
Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.).
Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 30,00 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c. w zw. z art. 3941a § 2 k.p.c.). Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 165 § 2 k.p.c.).
Zażalenie służy do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tut. Sądu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-05-17 14:31
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2024-05-17 14:31
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 25