Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nisko.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy.  

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

1. standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Waldemar Czabaj, adres poczty elektronicznej: waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Nisku
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
e-mail: administracja@nisko.sr.gov.pl
tel. +48 15 841 20 48

Osoba odpowiedzialna:
Waldemar Czabaj
e-mail: waldemar.czabaj@nisko.sr.gov.pl
tel. +48 15 841 20 48

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do budynku Sądu Rejonowego w Nisku prowadzą dwa wejścia. Sąd znajduje się na pierwszym oraz drugim piętrze, zaś Biuro obsługi interesanta na parterze. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostanie się do określonych lokalizacji. Biuro Podawcze, BOI, Kasa znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru. 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-26 10:22
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-12-10 12:33
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 61