Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w Sądzie Rejonowym w Nisku

 Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ppkt a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23), w związku z § 34 ust. 1 pkt 7 i § 35 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie  jest mowa o:

 •  Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren Sądu Rejonowego w Nisku,
 • Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku,
 • Dyrektorze Sądu - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu,
 • komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania okre­ślonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Sądu (w szczególności wydział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko).

 §2.

 1. Bezpieczeństwo w budynku Sądu zapewnia firma świadcząca usługi, w zakresie ochrony obiektu poprzez system alarmowy.
 2. W razie zadziałania systemu sygnalizacji włamania firma świadcząca usługi zobowiązana jest do działań zmierzających do ustalenia przyczyn zadziałania wskazanego systemu oraz ewentualnego zabezpieczenia obiektu.

§3.

Wejście do budynków przez osoby nie będące pracownikami Sądu, możliwe jest przez wejścia główne, w dni robocze w godzinach urzędowania, tj.:

 1. poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 18.00,
 2. inne dni robocze - od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 §4.

W godzinach pracy Sądu na terenie budynku mogą przebywać:

 1. sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku,
 2. referendarze, asystenci sędziego i kuratorzy Sądu Rejonowego w Nisku,
 3. urzędnicy, stażyści oraz pozostali pracownicy Sądu Rejonowego w Nisku,
 4. funkcjonariusze policji,
 5. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy sądowi,
 6. ławnicy sądowi, biegli sądowi i tłumacze przysięgli,
 7. praktykanci, aplikanci sądowi oraz aplikanci innych korporacji prawniczych, odbywający zajęcia w Sądzie,
 8. inne grupy zawodowe na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 9. osoby wezwane bądź zawiadomione w związku z toczącym się postępowaniem lub zainteresowane obecnością na posiedzeniu lub rozprawie w charakterze publiczności,
 10. osoby zamierzające dopełnić formalności, zapoznać się z aktami sądowymi (strony postępowania lub inne uprawnione osoby) bądź ogłoszeniami zamieszczonymi na terenie Sądu.

 

W dni wolne, święta oraz poza godzinami pracy na terenie Sądu mogą przebywać:

 1. sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku,
 2. asystenci sędziego, referendarze i pracownicy Sądu Rejonowego w Nisku w celu wykonywania ponadnormatywnych obowiązków służbowych na podstawie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego,
 3. pracownicy firm remontowo - budowlanych i konserwatorskich wykonujących usługi zgodnie z zawartą umową,
 4. inne osoby na podstawie pisemnej zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 §5.

 1. Osoby wchodzące do Sądu, a których zachowanie wzbudza uzasadnione podejrzenie zamiaru popełnienia czynu zabronionego zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez wezwanych w tym celu funkcjonariuszy Policji. Kontrola polega na wylegitymowaniu tych osób i sprawdzeniu, czy nie wnoszą na teren Sądu przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.
 2. Torby, teczki, aktówki i inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące, mogą podlegać kontroli przeprowadzanej przez uprawione do tego organy w razie zaistnienia przesłanek takiej kontroli.
 3. Odmowa poddania się kontroli skutkuje zakazem wstępu do budynku Sądu.

 

§6.

 1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym zwolnieni są sędziowie
  i pracownicy Sądu Rejonowego w Nisku, pracownicy organów ścigania, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, ławnicy i biegli sądowi.
 2. Bagaż osób wchodzących wymienionych w ust 1 nie podlega kontroli, chyba że zachodzi uzasadnione podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.

§7.

 1. Osoby upoważnione do przebywania na terenie Sądu zobowiązane są niezwłocznie udać się do miejsca docelowego, określonego w wezwaniu (zawiadomieniu) lub do miejsca wskazanego przez pracowników Sądu.
 2. Na terenie Sądu osoby przebywające (jak i osoby wchodzące) zobowiązane są do zachowania należytej powagi, ciszy, spokoju i porządku obowiązującego w Sądzie oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników Sądu.
 3. Strony, interesanci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych toalet na terenie budynku.

§8.

 1. Osoby wchodzące do Sądu nie mogą wnosić: broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych oraz przedmiotów
  i narzędzi niebezpiecznych, w szczególności takich jak noże, siekiery, łomy, kije,
  a nadto materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu oraz innych materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub mienia.
 2. Broń palną na terenie obiektu sądowego mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zadania służbowe wymagające jej posiadania.

 

§9.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania na terenie Sądu bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
 2. Do bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie wolno zbliżać się, a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.
 3. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutra­lizowane przez uprawnioną służbę na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

 

§10.

 1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w Sądzie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, każdy pracownik sądu, ma obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie przewodniczącego wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec takiej osoby decyduje przewodniczący wydziału lub sędzia prowadzący sprawę, na którą osoba ta została wezwana.
 2. Do osób, co do których zachodzi podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać wezwana Policja celem przeprowadzenia stosowanego badania przy użyciu urządzenia do badania stanu trzeźwości lub narkotestera.
 3. Osoby, których badanie przez Policję potwierdzi stan nietrzeźwości lub odurzenia mają zakaz przebywania na terenie obiektu sądowego.
 4. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób, których ubiór lub zachowanie mogłyby naruszać powagę Sądu.

 

§11.

 1. Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o tzw. podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane z toczącym się procesem oraz służba ochrony.

 

§12.

 1. W budynku Sądu konwoje i doprowadzenia realizują organy uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, regulującymi służbę konwojową.

 

§13.

 1. Działalność dziennikarzy, fotoreporterów, ekip telewizyjnych na sali rozpraw zwłaszcza w zakresie rejestracji filmowej, fotograficz­nej i dźwiękowej przebiegu czynności sądowych, uzależniona jest od decyzji składu orzekającego na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych..
 2. Poza godzinami urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem odpowiedniej zgody wydanej przez Prezesa Sądu.

 

§14.

 1. Ciągi komunikacyjne, czytelnia akt i najbliższy obszar wokół budynku Sądu wyposażone są w monitoring, którego funkcjonowanie uregulowane jest odrębnym regulaminem.

 

§15.

 1. Firmy usługowe, przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć Dyrektorowi Sądu imienny wykaz pracowników, którzy będą wykony­wać prace na terenie Sądu co najmniej 3 dni przed terminem przystąpienia do prac.
 2. Dyrektor Sądu przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac.

 

 

§16.

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych w Sądzie.
 2. Zorganizowane grupy osób mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.
 3. Liczba osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc w sali rozpraw. Decyzję w przedmiocie liczby osób występujących
  w charakterze publiczności podejmuje przewodniczący składu orzekającego.

 

§17.

Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz: handlu obnośnego i akwizycji, zbierania datków na cele społeczne bez właściwego zezwolenia, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych (e-papierosów), przebywania na korytarzach lub w innych pomieszczeniach Sądu bez określonego celu.

 1. Na terenie Sądu zabrania się wywieszania bez zgody Prezesa lub Dyrektora Sądu jakichkolwiek informacji, tj. ogłoszeń, plakatów, zawiadomień itp.
 2. Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego ko­rzysta osoba niewidoma.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu napojów alkoholowych lub podobnie działających środków oraz podawania ich, a także ich używania.

 

§18.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Sądu zobowiązane są  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Załącznik Size
zarzadzenie_regulamin.pdf 253.48 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-10-11 11:55
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 28