Sygn. akt I Nc. 352/20 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 05 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Everest Finanse Spółka Akcyjna w Poznaniu
przeciwko Krzysztofowi Wojtasiowi o zapłatę kwoty 4.878,21 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :    z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.sygn. akt I N. 7/21 Z A R Z Ą D Z E N I E  Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r., na posiedzeniu niejawnym  sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Barbary Cegielskiej, Kancelaria Notarialna  w Mławie o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Marii Olszewskiej c. Edwina i Barbary  (rep. A 70/2021) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 07.01.2021 r., iż Paulina Rosińska, przed notariuszem Barbarą Cegielską, Kancelaria Notarialna w Mławie złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Marii Olszewskiej c. Edwina i Barbary. Pouczenie;  Na mocy art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego  w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić. Brak oświadczenia spadkobiercy (a w wypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej oświadczenia przedstawiciela), we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przewodnicząca  SSR Dorota Korman-Włodarska

Sygn. akt I Ns. 438/20 dnia 21.01.2021 r.O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 438/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia oznaczonych numerami  ewidencyjnymi  101 i 102 położonych w Domostawie, gmina Jarocin, dla których Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1N/00050737/6, na rzecz Iwony Maślach-Fryc w 1/48 części, Magdaleny Maślach-Wołoszyn w 13/48 części, Marzeny Surowaniec w 5/48 części i Zakładu Drzewnego I.M.M.Maślach Sp.j. w 5/48 części w miejsce udziału Wojciecha Siembidy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia Anna Lipiarz

Sygn. akt I Ns. 298/20 dnia 12.01.2021 r. O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 298/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami  ewidencyjnymi:  2486 o pow. 0,3874 ha i  2522 o pow. 0,40 ha położonych w Zarzeczu, gmina Nisko, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, na rzecz Zofii Kopeć i Henryka Kopeć - w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.
Sędzia: Anna Lipiarz

Sygn. akt I Nc. 352/20 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 05 stycznia 2021 r.Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:
Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Everest Finanse Spółka Akcyjna w Poznaniu przeciwko Krzysztofowi Wojtasiowi o zapłatę kwoty 4.878,21 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.Sygn. akt I Nc. 595/19 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 05 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu
przeciwko Krzysztofowi Kobylarzowi o zapłatę kwoty 3.200,53 złotych na podstawie art. 180 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :    o d d a l i ć  wiosek o podjęcie   postępowania.   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Nc. 82/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 05 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group  w Warszawie przeciwko Stanisławowi Tymczakowi o zapłatę kwoty 920 złotych  na podstawie art. 180 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a :     o d d a l i ć wniosek o podjęcie  postępowania.   Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska   Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Nc. 197/20 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 05 stycznia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  05 stycznia 2021 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Idea Bank SA w Warszawie
przeciwko Sławomirowi Maciągowi o zapłatę kwoty 15.029,09 złotych na podstawie art. 180 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      o d d a l i ć   wniosek o podjęcie postępowania.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 452/1 o pow. 0,0829 ha położonej w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I Ns 211/20 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 sierpnia 2020 rok Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Nisku sprawy z wniosku Bogdana Surdyki z udziałem Józefa Surdyki, Stanisława Surdyki, Franciszki Surdyki, Wiesławy Surdyki o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Surdyka z a r z ą d z a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Surdyki, w osobie adw. Anny Bożek; Sędzia:

 

Sygn. akt. I  Ns 170/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po KatarzynieDrelich, spadkobierców po Walentym Sitarzu o zezwolenie na złożenie do depozytu p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Drelich, spadkobierców Walentego Sitarza, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 103,10 zł (słownie: sto trzy złote) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 147/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w dniu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji Starosty były właścicielami nieruchomości, bądź są następcami prawnymi właścicieli;III. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66,28 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 36/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Walentego Sitarza, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Walentego Sitarza o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;IV. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 270,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 56/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Katarzyny Drelich, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Katarzyny Drelich o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;V. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuPrzewodnicząca Sędzia Monika Zań