Sygn. akt I Ns. 602/16 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 01 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  01 października 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Krzysztofa Wojtanowskiego
z udziałem Barbary Kolano, Katarzyny Wala o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Groblach, gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1673/1 w drodze zasiedzenia na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :   z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:
Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 57/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 30 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  30 września 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie przeciwko Stanisławowi Tymczakowi o zapłatę kwoty 1.050 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego
p o s t a n a w i a :    z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 51/20  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 30 września 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w  składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  30 września 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Dunaj Finanse spółka z o.o. w Warszawie
przeciwko Małgorzacie Stanisławskiej o zapłatę kwoty 775 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :    z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  w  terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 362/19 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 23 września 2020 r.Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  23 września 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Alfa Finanse spółka  z o.o. w Warszawie
przeciwko Elżbiecie Stępień o zapłatę kwoty 4.750 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 362/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 23 września 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  23 września 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Alfa Finanse spółka  z o.o. w Warszawie
przeciwko Elżbiecie Stępień o zapłatę kwoty 4.750 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :    z a w i e s i ć   postępowanie.     Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.  Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt. I  Ns 198/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:  Przewodniczący:     SSR Monika Zań Protokolant: asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe
z udziałem właścicieli udziału wielkości 11/22 w nieruchomości objętej nr ewid. 669/2 o pow. 0,0061 ha, położonej w obrębie ewid. Jeżowe o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 351,01 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Stanisławy Puchalskiej, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III.    zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 351,01 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., numer G.683.123.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 669/2 o pow. 0,0061 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; IV.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu V.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt III właścicielom udziału wielkości 11/22 w nieruchomości objętej nr ewid. 669/2 o pow. 0,0061 ha, położonej w obrębie ewid. Jeżowe – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.                         Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I  Ns 197/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR Monika Zań
 Protokolant: asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem Tomasza Kozaka o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 53,34 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – właścicieli udziału wielkości 35/460 w nieruchomości położonej w gm. Jeżowe, w obrębie ewid. Jeżowe, oznaczonej nr ewid. 1009/2, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III.   zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 53,34 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., numer G.683.190.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1009/2 o pow. 0,0061 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; IV.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniu V.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt III właścicielom – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I  Ns 252/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR  Monika Zań
Protokolant:  asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Nisko z udziałem spadkobierców Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej o wydanie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1084,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III.    zezwolić Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 084,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., numer G.683.297.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 4584/2 o pow. 0,0013 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto; IV.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Gazeta Wyborcza” o toczącym się postępowaniu; V.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Franciszka Kochańczyka i Jadwigi Kochańczyk z domu Szumańskiej – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.    Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Sygn. akt. I  Ns 42/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 29 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:    Przewodniczący:     SSR Monika Zań  Protokolant:  asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Marcina Bieleckiego, a także z udziałem Michała Bąka, Jakuba Sabata, Stanisławy Woś, Ewy Turasz o zezwolenie na złożenie do depozytu kwoty 239,09 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Marcina Bieleckiego, w osobie adwokata Sandry Głuszak; II.    ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – Michała Bąka, Jakuba Sabata, Stanisławy Woś i Ewy Turasz, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; III.    o ustanowieniu kuratorów ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; IV.    zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 239,09 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziewięć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., numer G.683.177.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 873/2 o pow. 0,0049 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe; V.    dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Gazeta Wyborcza” o toczącym się postępowaniu; VI.    wydać przedmiot depozytu określony w pkt IV właścicielom – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.          Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań

O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 130/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami  ewidencyjnymi:  2588 o pow. 6,1664 ha, 2589 o pow. 12,4652 ha i 2592 o pow. 14,6015 ha położonych w Nowosielcu, gmina Nisko, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, na rzecz Leśnej Wspólnoty Gruntowo-Serwitutowej Wsi Jeżowe - w drodze zasiedzenia.    Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Anna Lipiarz


sygn. akt I Ns. 126/20 dnia 2.10.2020r.   Ogłoszenie   Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 18.09.2020r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.955 złotych (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 114/2 położoną w Jeżowem, przejętą na rzecz Gminy Jeżowe,  nakazując wydanie przedmiot depozytu spadkobiercom Zofii Siudak po przedłożeniu dokumentów wykazujących ich następstwo prawne; Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska