Sygn. akt I C. 354/19 P O S T A N O W I E N I E    Dnia 02 lipca 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  02 lipca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Centrum Rozwiązań Kredytowych spółka z o.o. w Warszawie przeciwko Mateuszowi Taborowi  o zapłatę kwoty 3.042,31 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :
z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I Nc. 754/19  P O S T A N O W I E N I E   Dnia 02 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  02 lipca 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Kancelaria Medius SA w Krakowie
przeciwko Monice Gutowskiej  o zapłatę kwoty 1.653,46 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :   z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 347/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 30 czerwca 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  30 czerwca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie przeciwko Arturowi Lachowi o zapłatę kwoty 1.099,66 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie.     Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego   w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 68/20 P O S T A N O W I E N I E     Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:      Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  30 czerwca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie przeciwko Izabeli Żak o zapłatę kwoty 562,70 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :      z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:    Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie  postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego   w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Obwieszczenie o licytacji TB1N/00090496/6

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 16 o pow. 0,0935 ha, 103 o pow. 0,0431 ha, 1569 o pow. 0,0962 ha, 1612 o pow. 0,0855 ha, 2291 o pow. 0,0383 ha, 2590 o pow. 0,0655 ha położonych w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Gmina Rudnik nad Sanem. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie trzech miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa
w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I C. 52/20  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 23 czerwca 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:   Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  23 czerwca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa ITI Neovision SA w Warszawie
przeciwko Marcie Witlib o zapłatę kwoty 1.062,27 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :   z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 460/19 z wniosku Czesławy Pałki i Tadeusza Pałki o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1697/1, położonej w Zarzeczu, gmina Nisko, o powierzchni 0,0818 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej  
w drodze zasiedzenia.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;


Sygn. akt I Nc. 421/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 22 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu  22 czerwca 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Provident Polska SA w Warszawie
przeciwko Hubertowi Pałce o zapłatę kwoty 1.925 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Dnia  9.07.2020r   Sygn. akt I Ns 126/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Zofii Siudak,  w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Zofii Siudak  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.955 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  SSR Dorota Korman- Włodarska
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 414/19 z wniosku Stanisławy Dyjak o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 964, położonej w Nisku, o powierzchni 0,3097 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej  w drodze uwłaszczenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”;  SSR Dorota Korman- Włodarska