sygn. akt I Ns. 15/20 dnia 6.04.2021r . Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 8.03.2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 193,26 złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1266/2, położoną w Jeżowem, przejętą na rzecz Gminy Jeżowe;  i nakazując  wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Tadeusza Słodzińskiego po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało komu powyższe świadczenie przysługuje.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w    depozytu     w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji    niepodjętego depozytu   Sędzia    Dorota Korman-Włodarska     


Sygn. akt I C. 284/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  16 marca 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Alektum Capital II AG z siedziba w Zug (Szwajcaria)
przeciwko Januszowi Tyczko o zapłatę kwoty 5.726,26 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :   z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt I C. 225/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 19 marca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  19 marca 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie przeciwko Tomaszowi Przywara  o zapłatę kwoty 541 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygn. akt. I  Co 207/20P O S T A N O W I E N I E Dnia 22 marca 2021 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:    SSR  Monika Zań Protokolant:    asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł       po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie - Lechosława Kochańskiego z udziałem dłużnika Pawła Antonika o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a2 1.ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 562/19, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Antonika w osobie adwokata Szczepana Głuszaka,2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu i Urzędu Miasta i Gminy Nisko,3. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia w budynku sądowym. Przewodnicząca  SSR Monika Zań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i Elżbiety, urodzonemu dnia 01.08.1982 r., w Stalowej Woli, zmarłemu 03.12.2018 r., w Nisku.     Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
I.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Wiesława Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
II.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Pawła Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku
w osobie adwokata Sławomira Solarza;
III.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mateusza Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
IV.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Grzegorza Wolaka w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku w osobie adwokata Sławomira Solarza;
w sprawie z wniosku Gminy Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
z udziałem Wiesława Wolaka, Pawła Wolaka, Mateusza Wolaka, Grzegorza Wolaka
o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Wolak, po Krzysztofie Wolaku
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman- Włodarska
 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 452/1 o pow. 0,0829 ha położonej w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Sygn. akt I Ns 211/20 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 sierpnia 2020 rok Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Nisku sprawy z wniosku Bogdana Surdyki z udziałem Józefa Surdyki, Stanisława Surdyki, Franciszki Surdyki, Wiesławy Surdyki o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Surdyka z a r z ą d z a: I.    ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Surdyki, w osobie adw. Anny Bożek; Sędzia:

 

Sygn. akt. I  Ns 170/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po KatarzynieDrelich, spadkobierców po Walentym Sitarzu o zezwolenie na złożenie do depozytu p o s t a n a w i a:I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Katarzyny Drelich, spadkobierców Walentego Sitarza, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 103,10 zł (słownie: sto trzy złote) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 147/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą stosownym dokumentem, że w dniu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji Starosty były właścicielami nieruchomości, bądź są następcami prawnymi właścicieli;III. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66,28 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 36/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Walentego Sitarza, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Walentego Sitarza o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;IV. zezwolić wnioskodawcy Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 270,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z tytułu odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., numer G.683.41.2018 za przejętą nieruchomość w postaci udziału wielkości 56/239 w działce położonej w Jeżowem o numerze ewidencyjnym 2910/2, będącej uprzednio własnością Katarzyny Drelich, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz spadkobierców Katarzyny Drelich o ile się zgłoszą i wykażą odpowiednim dokumentem swoje następstwo prawne;V. dokonać ogłoszenia w prasie – dzienniku „Rzeczpospolita” o toczącym się postępowaniuPrzewodnicząca Sędzia Monika Zań

 

 

 

Sygn. akt I Ns 501/19

P O S T A N O W I E N I E Dnia 15 maja 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:       asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiego  z udziałem spadkobierców Józefa Bisa o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 777,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Józefa Bisa, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 777,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 30 października 2019 r., numer G.683.67.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1206/1 o pow. 0,0021 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto, objętej księgą wieczystą o numerze TB1N/00010922/8; IV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Józefa Bisa zmarłego dnia  8 czerwca 1990 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.
      Sędzia Monika Zań

 

Sygn. akt I C. 170/19  P O S T A N O W I E N I E     Dnia 7 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska     po rozpoznaniu w dniu  7 lutego 2020 r.,  w Nisku   na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  przeciwko Mateuszowi Szczembara  o zapłatę kwoty 5.37,62 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.