III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący wydziału: SSR Ewa Kopczyńska

Arkadiusz Urban – Kierownik III Wydziału Rodzinnego
tel. 15 843-61-07, kom: 600 883 276, e-mail: rodzinny@nisko.sr.gov.pl

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądu:

I. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi o:

 • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • o orzeczenie przysposobienia, rozwiązanie przysposobienia,
 • alimenty, nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami ( ustalenie miejsca pobytu małoletniego, kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu)
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • ustanowienie kurateli i opieki nad małoletnimi,
 • ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej, niepełnosprawnej,
 • ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,

II. dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,

III. dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,

 

IV. sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( umieszczenie osoby chorej psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenie w domu pomocy społecznej),

V. należące do sądu opiekuńczego na podstawie szczególnych ustaw.

W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ubezwłasnowolnienie właściwy jest Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:29
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-08-24 12:43
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 4 323