postanowienie I Ns 484/22

Sygn. akt I Ns. 484/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 02 lipca 2024 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2024 r., w Nisku
na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Małgorzaty Mila
z udziałem Doroty Piłat, Zbigniewa Serafina, Kazimierza Lala, Jana Lala
o rozgraniczenie nieruchomości położonych w Żuku Starym, gmina Harasiuki, a oznaczonych numerami ewidencyjnymi 260/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00067534/5 i 261/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00091098/3
na skutek zażalenia Edwarda Serafina na postanowienie z dnia 21.03.2024 r.
na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
p o s t a n a w i a : o d r z u c i ć zażalenie na postanowienie z dnia 21.03.2024 r.
Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do innego składu Sądu Rejonowego w Nisku w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz
z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-07-05 11:09
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2024-07-05 11:09
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 9