Ogłoszenie I C 126/22

Sygn. akt I C. 126/22  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 31 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:  Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska    
po rozpoznaniu w dniu  31 stycznia 2023 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA w Luksemburgu przeciwko Esterze Gawluk o zapłatę kwoty 4.776,94 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.   

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-15 15:16
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-02-15 15:16
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 28