Ogłoszenie I Ns.11/19

Sygn. akt I Ns. 11/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska    po rozpoznaniu w dniu  27 maja 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zenony Misiak z udziałem Stefanii Łaty, Marii Madej, Zofii Chowaniec, Andrzeja Misiaka, Magdaleny Misiak, Jacka Misiaka o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 96/2, położonej w Krzywdach gmina Jeżowe- w drodze zasiedzenia na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie.                               Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-06-29 11:48
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-06-29 11:48
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 37