Ogłoszenie I Nc 16/21

Sygn. akt I Nc. 16/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 21 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  21 września 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Nisku przeciwko Pawłowi Pakule o zapłatę kwoty 600 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :     z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postepowania nie zostanie zgłoszony w terminie trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-10-15 14:45
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-10-15 14:45
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 47