Ogłoszenie I C.45/21

Sygn. akt I C. 45/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 09 czerwca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  09 czerwca 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  przeciwko Krzysztofowi Burdzy o zapłatę kwoty 698,03 złotych na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a  :     z a w i e s i ć   postępowanie.                                   Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-07-27 13:55
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-07-27 13:55
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 19