Ogłoszenie I Ns. 15/20

sygn. akt I Ns. 15/20 dnia 6.04.2021r . Ogłoszenie  Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia 8.03.2021r  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 193,26 złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1266/2, położoną w Jeżowem, przejętą na rzecz Gminy Jeżowe;  i nakazując  wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Tadeusza Słodzińskiego po przedłożeniu dokumentów z których będzie wynikało komu powyższe świadczenie przysługuje.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w    depozytu     w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji    niepodjętego depozytu   Sędzia    Dorota Korman-Włodarska     


Rejestr zmian