ogłoszenie I Ns 201/19

 

Sygn. akt. I Ns 201/19

P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 marca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawe po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Stanisławy Puchalskiej o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 51,75 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Stanisławy Puchalskiej, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51,75 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26 marca 2019 r., numer G.683.28.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 37/1 o pow. 0,0019 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Krzywdy, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; IV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Stanisławy Puchalskiej zmarłej w dniu 5 września 2011 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:
        Sędzia Monika Zań

Pouczenie:
1. Od niniejszego postanowienia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nisku. 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi dwa tygodnie tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia. 3. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.). 4. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 6. Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. 7. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest sądowi znany.

 

Rejestr zmian