KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości

albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz art. 22 ust. 1, 2 i  3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), dalej: uDODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowychprzetwarzanych w postępowaniach sądowych
  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko.
 2. Administratorami danych osobowychprzetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są:
 • Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej;
 • Prezes Sądu Rejonowego w Nisku -w ramach realizowanych zadań;
 • Minister Sprawiedliwości- w ramach realizowanych zadań.
 1. Administrator danych osobowych- Sąd Rejonowy w Niskuoraz Prezes Sądu Rejonowego w Nisku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest:
  Kornelia Lelakowska,z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres
  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator danych osobowych - Minister Sprawiedliwościwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe dane Inspektora są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Sąd Rejonowy w Niskuprzetwarza dane osobowe w celuprowadzenia postępowań sądowych oraz wykonania zadań z zakresu ochrony prawnej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych
  w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia
  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnychoraz szczegółowych przepisów prawa krajowego – zgodnie art. 6 ust 1 lit c i e, art. 9 ust 2 lit f i art. 10  RODO oraz art. 13 i 14 uDODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celu, o którym mowa powyżej jest obowiązkowe (wynika z przepisów prawa).
 6. Sąd Rejonowy w Niskuprzetwarza dane osobowe przez okres wynikający
  z art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 991).
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- organy publiczne, instytucje oraz podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu lub otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy IT.

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

- wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny),

- wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
ul. Sienkiewicza 27, 39 – 400 Tarnobrzeg, w przypadku naruszenia praw
w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań
z zakresu ochrony prawnej,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

 1. Osoby, których dane dotyczą i które są przetwarzane w postępowaniach sądowych
  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawem.

 

Administrator Danych Osobowych

 Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Nisku, adres: plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko, tel. 15 8412 048.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko lub
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Oraz art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie  z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) –  zwanego dalej RODO − informuję, że:

Inspektorem Ochrony Danych w  Sądzie Rejonowym w Nisku jest:


 Pani Kornelia Lelakowska adres do korespondencji: pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. 15 8412048, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W każdym czasie może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe, jak wyżej.