Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 2687 o pow. 0,0934 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa – Starosta Niżański. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie dwóch miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Informujemy, że od 1 czerwca 2020r. na terenie budynku Sądu Rejonowego w Nisku
obowiązują następujące zasady funkcjonowania:

 

• Wejście na teren budynku jest możliwy tylko w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach ochronnych (lub po dokonaniu dezynfekcji rąk) oraz po dokonaniu pomiaru temperatury ciała.

 

• Do budynku nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37.5 ºC i powyżej.

 

• Pracownik ochrony wpuszcza do budynku Sądu osoby wezwane lub zawiadomione – nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną rozpoczęcia posiedzenia.

 

• Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu - na teren budynku Sądu interesanci będą wpuszczani przez pracowników ochrony.

 

• Tuż przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku lub wysyłania jej pocztą.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 28 maja 2020r. A.003 – 7/20

link do zarządzenia

 

Sygn. akt. I Ns 201/19

P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 marca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawe po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Stanisławy Puchalskiej o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 51,75 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Stanisławy Puchalskiej, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51,75 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26 marca 2019 r., numer G.683.28.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 37/1 o pow. 0,0019 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Krzywdy, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; IV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Stanisławy Puchalskiej zmarłej w dniu 5 września 2011 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca:
        Sędzia Monika Zań

Pouczenie:
1. Od niniejszego postanowienia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nisku. 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi dwa tygodnie tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia. 3. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. (art. 357 § 21 k.p.c.). 4. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 złotych. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). 5. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 6. Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. 7. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest sądowi znany.

 

Sygn. akt I Ns. 90/17      2.03.2018r  O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 90/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 352, o powierzchni 0,0537 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 30.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

 Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Nisku

ul. 3 Maja 32, 37-400 Nisko

Magdalena Orzechowska-Koczwara – Kierownik Ośrodka Kuratorskiego

15 8412048 wew. 102, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia: pon-czw od godz. 13:00 do 18:00

OŚRODEK KURATORSKI JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY
W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO


Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014 poz. 382). Sąd stosuje  go wobec młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych, przejawiającej cechy demoralizacji oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego - celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych.

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r. w sprawie Ośrodków Kuratorskich (Dz. U.2001poz. 1294).

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność resocjalizacyjną, profilaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, jest też rodzajem ograniczenia wolności dla młodzieży, ponieważ młody człowiek ma obowiązek przychodzić do ośrodka w godzinach jego otwarcia.

Niezmiernie istotny jest fakt, że jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego. Ośrodek Kuratorski będąc formą resocjalizacji otwartej, jest szansą dla nieletniego, żeby mógł zostać w dotychczasowym środowisku (środowisku rodzinnym).

Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację, uczy funkcjonowania w społeczeństwie, a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych. Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

W ośrodku kuratorskim pracują kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich, jest to wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach mająca poza uprawnieniami do resocjalizacji różnorodne wykształcenie, podnoszący stale swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach. Ośrodki kuratorskie są nieocenionym narzędziem w resocjalizacji nieletnich, zagrożonych demoralizacją.

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest  to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Już dzisiaj zapraszamy na stronę internetową (kliknij, aby otworzyć) poświęconą darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych już od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Podczas prac sejmowych rozszerzono grupę osób, które będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdecydowano, że obniżona zostanie granica wieku dla seniorów. Dodatkowo pomoc zostanie skierowana do osób, do 26 r. życia.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Edukacja prawna

Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W trakcie prac sejmowych zmodyfikowano grupę podmiotów, które będą mogły realizować zadania z zakresu edukacji prawnej. Zadania będące przedmiotem omawianej problematyki będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2017 roku

STAŁY PUNKT w NISKU
z filią w Krzeszowie prowadzony przez Stowarzyszenie
SYNERGIA ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
STAŁY PUNKT w JEŻOWEM
z filią w Rudniku nad Sanem
nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez
radców prawnych
STAŁY PUNKT W ULANOWIE
z filiami w Harasiukach i Jarocinie
nieodpłatna pomoc prawna udziela
na przez adwokatów

NISKO
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10
poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 11.30-15.30
środa: 8.00-13.00
czwartek: 11.30-15.30

KRZESZÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2
piątek od godz. 11.30 do godz. 15.30

JEŻOWE
Urząd Gminy, Jeżowe 136a
wtorek: 8.00-12.00
środa: 11.30-15.30
piątek: 8.00-12.00

RUDNIK NAD SANEM
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kilińskiego 19
poniedziałek: 11.30-15.30
czwartek: 8.00-12.00

ULANÓW
Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5
poniedziałek: 11.30-15.30
wtorek: 8.00-12.00
środa: 11.00-15.00

HARASIUKI
Zespół Szkół, Harasiuki 106
czwartek: 8.00-12.00

JAROCIN
Gminne Centrum Kultury,
Jarocin 114
Piątek: 11.00–15.00

     

Strona główna

SĄD REJONOWY W NISKU
pl. Wolności 14 37-400 Nisko
NIP 602-01-32-802 Regon 83122086000049

tel.: (15) 841-20-48; (15) 841-20-44
fax. (15) 841-28-45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
001
002
003

 ♦♦♦♦♦

UWAGA! W dniu 03.06.2020 zmieniają się numery telefonów:

 • Wydział Ksiąg Wieczystych - 15 841-20-48 w. 128
 • Wydział Cywilny 15 841-20-48 w. 123

Obecny numer (15 841-35-00) zostanie wyłączony)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr A.003 - 2/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nisku  z dnia 6 marca 2020 roku dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 15 sierpnia 2020 roku (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela.

Informujemy, że od 1 czerwca 2020r. na terenie budynku Sądu Rejonowego w Nisku 
obowiązują następujące zasady funkcjonowania:

 

• Wejście na teren budynku jest możliwy tylko w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach ochronnych (lub po dokonaniu dezynfekcji rąk) oraz po dokonaniu pomiaru temperatury ciała.

• Do budynku nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37.5 ºC i powyżej.

• Pracownik ochrony wpuszcza do budynku Sądu osoby wezwane lub zawiadomione – nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną rozpoczęcia posiedzenia.

• Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu - na teren budynku Sądu interesanci będą wpuszczani przez pracowników ochrony.

• Tuż przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku lub wysyłania jej pocztą. 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem 
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 28 maja 2020r. A.003 – 7/20

link do zarządzenia

Lista spraw cywilnych, które się odbędą - maj

Lista spraw odwołanych na maj - Wydział Cywilny

Lista spraw odwołanych na maj - Wydział Karny

Lista spraw odwołanych na kwiecień - Wydział Karny

Lista spraw odwołanych na kwiecień - Wydział Cywilny

Lista spraw odwołanych i nieodwołanych na kwiecień - Wydział Karny

Lista odwołanych spraw, wyznaczonych na kwiecień - Wydział Rodzinny

Wykaz spraw karnych, które nie zostały odwołane

Wykaz spraw karnych, które zostały odwołane

 Wykaz spraw Rodzinnych, które zostały odwołane

Wykaz spraw Cywilnych, które nie zostały odwołane

 Wykaz spraw Cywilnych, które zostały odwołane

  

Zarządzenie Prezesa z 13.03.2020 - wykaz spraw pilnych

Zarządzenie Prezesa z dnia 13.03.2020 w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego o odwołaniu wokand.

Komunikat Kierownictwa Sądu Rejonowego w Nisku

w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości:

 

 1. Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

 • Biuro Obsługi Interesanta

  • tel. (15) 841-20-48

  • tel. (15) 841-20-59

 • Wydział I Cywilny

  • tel. (15) 841-35-00

 • Wydział II Karny

  • tel. (15) 8412048 wew. 210

  • tel. (15) 8412048 wew. 211

 • Wydział III Rodzinny i Nieletnich

  • tel. (15) 841-20-48 wew. 107

 • Samodzielna Sekcja Administracyjna

  • tel. (15) 8412048 w. 214

 • Księgi Wieczyste

  • tel (15) 841-35-00

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • Biuro Obsługi Interesantów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • I Wydział Cywilny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • II Wydział Karny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Samodzielna Sekcja Administracyjna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

 • Księgi Wieczyste Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP

 

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku https://www.nisko.sr.gov.pl/ - bez osobistego stawiennictwa.

 

 Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 479/19 2020-09-21 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 379/15 2020-09-21 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 60/20 2020-09-21 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 448/19 2020-09-21 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 83/18 2020-09-21 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 18/20 2020-09-22 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 17/20 2020-09-22 - 09:40 19 Anna Lipiarz
I C 33/20 2020-09-22 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 130/20 2020-09-22 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 69/18 2020-09-22 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/20 2020-09-22 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 162/20 2020-09-23 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 217/20 2020-09-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 209/20 2020-09-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 145/20 2020-09-23 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 79/19 2020-09-23 - 11:00 19 Monika Zań
I C 153/20 2020-09-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 126/20 2020-09-23 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 486/19 2020-09-24 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 70/19 2020-09-24 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 28/15 2020-09-24 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 238/20 2020-09-24 - 10:30 17 Monika Zań
I Co 106/20 2020-09-24 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 213/20 2020-09-24 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 160/20 2020-09-24 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 241/20 2020-09-24 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 477/19 2020-09-24 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 451/18 2020-09-24 - 14:00 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 113/20 2020-09-25 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 293/19 2020-09-25 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 229/20 2020-09-25 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 230/20 2020-09-25 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 181/20 2020-09-25 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 134/20 2020-09-25 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 226/20 2020-09-25 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 234/18 2020-09-28 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 274/20 2020-09-28 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 164/15 2020-09-28 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 98/19 2020-09-28 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 141/20 2020-09-29 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 122/19 2020-09-29 - 09:30 17 Anna Lipiarz
I Ns 116/20 2020-09-29 - 10:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 218/19 2020-09-29 - 10:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 37/20 2020-09-29 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 159/20 2020-09-29 - 11:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 170/20 2020-09-29 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 267/20 2020-09-30 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 232/20 2020-09-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 231/20 2020-09-30 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 139/20 2020-09-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 141/20 2020-09-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 81/20 2020-09-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 135/20 2020-09-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 237/20 2020-09-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 533/18 2020-09-30 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 11/20 2020-10-01 - 08:30 17 Monika Zań
I C 156/20 2020-10-01 - 09:00 17 Monika Zań
I C 113/20 2020-10-01 - 09:30 17 Monika Zań
I C 195/20 2020-10-01 - 10:00 17 Monika Zań
I C 45/18 2020-10-01 - 10:30 17 Monika Zań
I C 426/19 2020-10-01 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 485/19 2020-10-01 - 13:00 17 Monika Zań
I C 397/19 2020-10-01 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 346/19 2020-10-01 - 14:00 17 Monika Zań
I C 226/18 2020-10-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 152/20 2020-10-02 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 188/20 2020-10-02 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 233/20 2020-10-02 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 409/19 2020-10-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/19 2020-10-05 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 206/18 2020-10-05 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/20 2020-10-05 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 37/20 2020-10-05 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 141/18 2020-10-05 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 3/20 2020-10-06 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 206/20 2020-10-06 - 09:30 17 Anna Lipiarz
I C 186/20 2020-10-06 - 09:40 17 Anna Lipiarz
I C 30/20 2020-10-06 - 10:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 191/20 2020-10-06 - 10:50 17 Anna Lipiarz
I Co 160/20 2020-10-06 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 281/20 2020-10-06 - 12:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 296/20 2020-10-06 - 13:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 299/20 2020-10-06 - 13:30 17 Anna Lipiarz
I Co 174/20 2020-10-07 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 219/20 2020-10-07 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 136/20 2020-10-07 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 423/18 2020-10-07 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 242/20 2020-10-07 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 171/20 2020-10-07 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 400/19 2020-10-08 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 338/19 2020-10-08 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 369/18 2020-10-08 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 195/18 2020-10-08 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 4/18 2020-10-08 - 12:00 17 Monika Zań
I C 419/18 2020-10-08 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 29/18 2020-10-08 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 337/19 2020-10-08 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 94/20 2020-10-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/20 2020-10-09 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 208/20 2020-10-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 193/20 2020-10-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 142/20 2020-10-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2020-10-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 296/19 2020-10-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/20 2020-10-12 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 487/19 2020-10-12 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 281/16 2020-10-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 138/15 2020-10-12 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 110/20 2020-10-14 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 212/20 2020-10-14 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 325/19 2020-10-14 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 220/19 2020-10-14 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 88/20 2020-10-14 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 216/20 2020-10-14 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 190/20 2020-10-14 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 165/20 2020-10-14 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/19 2020-10-15 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 275/15 2020-10-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 205/20 2020-10-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 588/16 2020-10-16 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 221/20 2020-10-16 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 270/19 2020-10-16 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 428/19 2020-10-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 415/19 2020-10-19 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 500/19 2020-10-19 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 444/19 2020-10-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 177/20 2020-10-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 34/20 2020-10-20 - 09:30 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 526/15 2020-10-21 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 320/19 2020-10-21 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 239/18 2020-10-22 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 461/18 2020-10-22 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 33/20 2020-10-22 - 09:30 17 Monika Zań
I C 405/19 2020-10-22 - 10:30 17 Monika Zań
I C 117/20 2020-10-22 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 269/20 2020-10-22 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 260/20 2020-10-22 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 259/20 2020-10-22 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 178/20 2020-10-22 - 13:00 17 Monika Zań
I C 354/17 2020-10-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 181/20 2020-10-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 183/20 2020-10-23 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 259/19 2020-10-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 390/18 2020-10-23 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 55/20 2020-10-27 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Cps 8/20 2020-10-27 - 10:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 279/20 2020-10-27 - 11:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 282/20 2020-10-27 - 11:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 318/20 2020-10-27 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 310/20 2020-10-27 - 12:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 311/20 2020-10-27 - 12:50 17 Anna Lipiarz
I Ns 320/20 2020-10-27 - 13:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 98/20 2020-10-29 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 348/19 2020-10-29 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 353/18 2020-10-29 - 10:00 17 Monika Zań
I C 125/20 2020-10-29 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 230/15 2020-10-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 329/20 2020-10-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 175/20 2020-10-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 193/20 2020-10-30 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 59/19 2020-11-03 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 79/20 2020-11-03 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I C 237/19 2020-11-03 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 288/20 2020-11-03 - 12:40 17 Anna Lipiarz
I C 174/20 2020-11-03 - 13:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 322/19 2020-11-05 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 30/20 2020-11-05 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 222/19 2020-11-05 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 247/20 2020-11-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 213/20 2020-11-06 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 172/20 2020-11-24 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 149/20 2020-11-24 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 107/20 2020-11-24 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I C 192/20 2020-11-24 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 323/20 2020-11-24 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 321/20 2020-11-24 - 13:10 19 Anna Lipiarz
I C 232/20 2020-12-08 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2020-12-08 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 216/20 2020-12-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 190/20 2020-09-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 163/20 2020-09-21 - 09:15 217 Dorota Blajer
II K 192/20 2020-09-21 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 193/20 2020-09-21 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 892/20 2020-09-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 194/20 2020-09-21 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 216/20 2020-09-21 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 893/20 2020-09-21 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 889/20 2020-09-21 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Kop 7/20 2020-09-21 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 23/20 2020-09-21 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 126/20 2020-09-21 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 58/20 2020-09-21 - 12:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 684/20 2020-09-21 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 59/20 2020-09-21 - 13:10 216 Krzysztof Dembowski
II K 224/20 2020-09-21 - 13:40 216 Krzysztof Dembowski
II K 132/20 2020-09-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 136/20 2020-09-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 125/20 2020-09-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 387/19 2020-09-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 169/20 2020-09-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 185/20 2020-09-23 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Kp 39/20 2020-09-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/19 2020-09-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 570/20 2020-09-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 457/20 2020-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 164/20 2020-09-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 28/20 2020-09-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 292/20 2020-09-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 138/20 2020-09-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 1/20 2020-09-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 92/20 2020-09-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 166/20 2020-09-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 180/20 2020-09-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 206/20 2020-09-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 569/18 2020-09-29 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 225/20 2020-09-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 227/20 2020-09-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 228/20 2020-09-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 226/20 2020-09-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 72/20 2020-09-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 234/20 2020-09-29 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 167/20 2020-09-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 136/20 2020-09-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 179/20 2020-09-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 188/20 2020-09-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 187/20 2020-09-30 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 189/20 2020-09-30 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 191/20 2020-09-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 198/20 2020-09-30 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 195/20 2020-09-30 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 222/20 2020-09-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 217/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 231/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 213/20 2020-09-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 212/20 2020-09-30 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 230/20 2020-09-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 176/20 2020-09-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 174/20 2020-10-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 298/20 2020-10-01 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 163/20 2020-10-01 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 264/20 2020-10-01 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 207/20 2020-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/20 2020-10-02 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 214/20 2020-10-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2020-10-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 313/19 2020-10-05 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 46/20 2020-10-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 53/20 2020-10-05 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 229/20 2020-10-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 278/20 2020-10-06 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 597/20 2020-10-06 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Kp 147/20 2020-10-06 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 573/20 2020-10-06 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 169/20 2020-10-06 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 163/20 2020-10-06 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 84/20 2020-10-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/19 2020-10-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 262/19 2020-10-07 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2020-10-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-10-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 546/20 2020-10-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 541/20 2020-10-07 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 260/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 503/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Kp 181/20 2020-10-07 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 14/20 2020-10-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 298/20 2020-10-08 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 164/20 2020-10-08 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 94/20 2020-10-08 - 11:00 217 Grażyna Pizoń
II W 214/20 2020-10-08 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 281/19 2020-10-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 15/20 2020-10-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/20 2020-10-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/20 2020-10-09 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/20 2020-10-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-10-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 55/20 2020-10-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 58/20 2020-10-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 71/20 2020-10-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 83/20 2020-10-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 78/20 2020-10-12 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 61/20 2020-10-12 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 33/20 2020-10-12 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 115/19 2020-10-13 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-10-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 340/19 2020-10-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 513/19 2020-10-14 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 118/19 2020-10-14 - 11:30 217 Dorota Blajer
II W 534/19 2020-10-14 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 223/20 2020-10-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 178/20 2020-10-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 248/20 2020-10-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 256/20 2020-10-15 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 254/20 2020-10-15 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 253/20 2020-10-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 164/20 2020-10-15 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Kop 8/20 2020-10-15 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 677/20 2020-10-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 102/20 2020-10-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/20 2020-10-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 11/20 2020-10-16 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 244/20 2020-10-16 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 265/20 2020-10-16 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 268/20 2020-10-16 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 257/20 2020-10-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 283/20 2020-10-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 126/20 2020-10-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 261/20 2020-10-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 260/20 2020-10-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 40/20 2020-10-16 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 444/19 2020-10-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 110/20 2020-10-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 209/20 2020-10-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 21/20 2020-10-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 25/20 2020-10-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 221/20 2020-10-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 236/20 2020-10-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 218/20 2020-10-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1382/19 2020-10-20 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Kp 187/20 2020-10-21 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 219/20 2020-10-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kop 10/20 2020-10-21 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 177/20 2020-10-21 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 69/20 2020-10-21 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 891/20 2020-10-21 - 12:45 217 Dorota Blajer
II Ko 870/20 2020-10-21 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 873/20 2020-10-21 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Ko 874/20 2020-10-21 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 875/20 2020-10-21 - 13:45 217 Dorota Blajer
II K 144/20 2020-10-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 9/20 2020-10-22 - 10:00 216 Dorota Korman - Włodarska
II K 223/20 2020-10-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/20 2020-10-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 430/19 2020-10-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 145/20 2020-10-23 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 442/19 2020-10-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2020-10-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/20 2020-10-26 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 159/19 2020-10-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-10-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2020-10-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 478/19 2020-10-28 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 239/20 2020-10-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 581/20 2020-10-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 235/20 2020-10-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II W 3/20 2020-10-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 584/20 2020-10-28 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 572/20 2020-10-28 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 579/20 2020-10-28 - 12:40 217 Dorota Blajer
II W 81/20 2020-10-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 39/20 2020-10-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 580/20 2020-10-28 - 13:15 217 Dorota Blajer
II Ko 582/20 2020-10-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II Ko 615/20 2020-10-28 - 13:45 217 Dorota Blajer
II K 237/20 2020-10-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 238/20 2020-10-29 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 244/20 2020-10-29 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 243/20 2020-10-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 242/20 2020-10-29 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 247/20 2020-10-29 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 246/20 2020-10-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 251/20 2020-10-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 250/20 2020-10-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 249/20 2020-10-29 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 252/20 2020-10-29 - 12:20 217 Dorota Blajer
II K 255/20 2020-10-29 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 259/20 2020-10-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 261/20 2020-10-30 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 257/20 2020-10-30 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 689/20 2020-10-30 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 691/20 2020-10-30 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 692/20 2020-10-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 693/20 2020-10-30 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 694/20 2020-10-30 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 695/20 2020-10-30 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 696/20 2020-10-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 264/20 2020-10-30 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 268/20 2020-10-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 262/20 2020-10-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 435/19 2020-11-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 237/20 2020-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 286/20 2020-11-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2020-11-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 196/20 2020-11-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 344/19 2020-11-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 765/20 2020-11-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 766/20 2020-11-09 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 724/20 2020-11-09 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 704/20 2020-11-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 705/20 2020-11-10 - 09:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 706/20 2020-11-10 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 707/20 2020-11-10 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 708/20 2020-11-10 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 709/20 2020-11-10 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 710/20 2020-11-10 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 711/20 2020-11-10 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 712/20 2020-11-10 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 713/20 2020-11-10 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 714/20 2020-11-10 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 715/20 2020-11-10 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 735/20 2020-11-10 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 736/20 2020-11-10 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 741/20 2020-11-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 730/20 2020-11-10 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 290/20 2020-11-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 276/20 2020-11-16 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 277/20 2020-11-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 278/20 2020-11-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 258/20 2020-11-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 281/20 2020-11-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/20 2020-11-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/20 2020-11-16 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 9/20 2020-11-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 775/20 2020-11-18 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 776/20 2020-11-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 779/20 2020-11-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 786/20 2020-11-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 787/20 2020-11-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 796/20 2020-11-18 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 793/20 2020-11-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 794/20 2020-11-18 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 790/20 2020-11-18 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 665/20 2020-11-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 614/20 2020-11-19 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 616/20 2020-11-19 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 608/20 2020-11-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 607/20 2020-11-19 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 682/20 2020-11-19 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 571/20 2020-11-19 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 602/20 2020-11-19 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 303/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 683/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 18/20 2020-11-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 181/20 2020-11-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 191/20 2020-11-23 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 172/20 2020-11-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 179/20 2020-11-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 293/20 2020-11-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/20 2020-11-24 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 245/20 2020-11-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 463/19 2020-11-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 165/20 2020-12-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 159/20 2020-12-03 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 610/20 2020-12-03 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 609/20 2020-12-03 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 86/20 2020-12-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 151/20 2020-12-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 162/20 2020-12-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 617/20 2020-12-10 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 618/20 2020-12-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 152/20 2020-12-10 - 13:00 217 Dorota Blajer


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 97/20 2020-09-23 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 32/20 2020-09-23 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RC 89/19 2020-09-23 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 81/20 2020-09-23 - 10:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 121/20 2020-09-23 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 122/20 2020-09-23 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 123/20 2020-09-23 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 124/20 2020-09-23 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 125/20 2020-09-23 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 126/20 2020-09-23 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 127/20 2020-09-23 - 13:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 157/20 2020-09-23 - 14:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 114/20 2020-09-25 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 120/20 2020-09-25 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III Nkd 12/20 2020-09-25 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RC 107/19 2020-09-25 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 55/20 2020-09-25 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 132/20 2020-09-25 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RC 44/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 74/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 29/20 2020-09-30 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 71/20 2020-09-30 - 09:00 110 Monika Zań
III Nsm 34/20 2020-09-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 66/20 2020-09-30 - 09:30 110 Monika Zań
III RNs 179/20 2020-09-30 - 10:00 110 Monika Zań
III Nsm 316/19 2020-09-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 203/20 2020-09-30 - 10:30 110 Monika Zań
III RC 25/20 2020-09-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 206/20 2020-09-30 - 11:30 110 Monika Zań
III RC 19/20 2020-09-30 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/20 2020-09-30 - 12:00 110 Monika Zań
III RC 49/20 2020-09-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 186/20 2020-09-30 - 12:30 110 Monika Zań
III Nsm 204/20 2020-09-30 - 13:00 110 Monika Zań
III Nsm 37/20 2020-09-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/20 2020-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 130/20 2020-10-02 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 133/20 2020-10-02 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 138/20 2020-10-02 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 137/20 2020-10-02 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 139/20 2020-10-02 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 123/20 2020-10-02 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/20 2020-10-02 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-10-02 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 195/20 2020-10-07 - 09:00 110 Monika Zań
III Nkd 13/20 2020-10-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 197/20 2020-10-07 - 09:30 110 Monika Zań
III Nsm 202/20 2020-10-07 - 10:00 110 Monika Zań
III Nkd 7/20 2020-10-07 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 201/20 2020-10-07 - 10:30 110 Monika Zań
III Nsm 218/20 2020-10-07 - 11:00 110 Monika Zań
III Nsm 48/20 2020-10-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 193/20 2020-10-07 - 11:30 110 Monika Zań
III RNs 67/20 2020-10-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 198/20 2020-10-07 - 12:00 110 Monika Zań
III RC 23/20 2020-10-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/19 2020-10-07 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 16/20 2020-10-07 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2020-10-09 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 83/20 2020-10-09 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 82/20 2020-10-09 - 09:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 86/20 2020-10-09 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 87/20 2020-10-09 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2020-10-09 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 61/20 2020-10-09 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 62/20 2020-10-09 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 14/20 2020-10-09 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 59/20 2020-10-09 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III Nkd 68/19 2020-10-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/19 2020-10-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 217/19 2020-10-14 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 67/20 2020-10-14 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/20 2020-10-14 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 65/20 2020-10-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 140/20 2020-10-14 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-10-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 46/20 2020-10-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 135/20 2020-10-16 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 25/20 2020-10-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2020-10-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 148/20 2020-10-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/20 2020-10-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/20 2020-10-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/20 2020-10-20 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 153/20 2020-10-20 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 152/20 2020-10-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 166/20 2020-10-20 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 167/20 2020-10-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-10-21 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 52/19 2020-10-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 29/20 2020-10-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 83/20 2020-10-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 133/19 2020-10-21 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 147/20 2020-10-21 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 146/20 2020-10-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 233/20 2020-10-23 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RC 30/20 2020-10-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 127/19 2020-10-23 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 32/20 2020-10-23 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/20 2020-10-23 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/20 2020-10-23 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 54/20 2020-10-23 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 41/20 2020-10-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 232/20 2020-10-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 100/20 2020-10-28 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/20 2020-10-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 42/20 2020-10-28 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RC 40/20 2020-10-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 135/20 2020-10-28 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 136/20 2020-10-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2020-10-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 73/20 2020-10-28 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 113/20 2020-10-28 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/19 2020-11-04 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 33/20 2020-11-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 32/20 2020-11-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 34/20 2020-11-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 26/20 2020-11-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 80/20 2020-11-04 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 347/19 2020-11-06 - 08:45 110 Anna Lipiarz
III Nsm 91/20 2020-11-06 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-11-06 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-11-06 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 146/20 2020-11-06 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 139/20 2020-11-06 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 216/20 2020-11-06 - 13:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 142/20 2020-11-10 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 156/20 2020-11-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/20 2020-11-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 150/20 2020-11-10 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/20 2020-11-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/20 2020-11-10 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 79/20 2020-11-10 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 315/19 2020-11-10 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/19 2020-11-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 290/18 2020-11-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 28/20 2020-11-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 107/20 2020-11-13 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/20 2020-11-13 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 59/20 2020-11-13 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/20 2020-11-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/20 2020-11-13 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/20 2020-11-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-11-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/20 2020-11-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 306/19 2020-11-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/19 2020-11-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 7/20 2020-11-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2020-11-17 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 42/20 2020-11-17 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 31/20 2020-11-17 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/20 2020-11-17 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 175/20 2020-11-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-11-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-11-18 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 164/20 2020-11-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 165/20 2020-11-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/20 2020-11-18 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/20 2020-11-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 154/20 2020-11-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/20 2020-11-18 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 43/20 2020-11-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/20 2020-11-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 156/20 2020-11-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-11-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 169/20 2020-11-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 57/20 2020-11-20 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 8/20 2020-11-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 174/20 2020-11-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 147/20 2020-11-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-11-25 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 38/20 2020-11-25 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 331/19 2020-11-25 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/20 2020-11-25 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 171/20 2020-11-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/20 2020-11-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/20 2020-11-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 177/20 2020-11-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 178/20 2020-11-27 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 179/20 2020-11-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 185/20 2020-11-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 215/20 2020-11-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 175/20 2020-12-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 176/20 2020-12-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-12-01 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 168/20 2020-12-01 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 169/20 2020-12-01 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 170/20 2020-12-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 172/20 2020-12-01 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 45/20 2020-12-01 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 129/20 2020-12-01 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/20 2020-12-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-12-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/20 2020-12-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 209/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 210/20 2020-12-04 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 212/20 2020-12-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 204/20 2020-12-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/20 2020-12-09 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 208/20 2020-12-09 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 196/20 2020-12-09 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 195/20 2020-12-09 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/20 2020-12-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 192/20 2020-12-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 202/20 2020-12-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 199/20 2020-12-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 197/20 2020-12-09 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/20 2020-12-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/20 2020-12-09 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 37/20 2020-12-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 209/20 2020-12-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 61/20 2020-12-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 59/20 2020-12-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 58/20 2020-12-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 60/20 2020-12-16 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 126/20 2020-12-16 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RC 86/19 2020-12-16 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-12-16 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 234/20 2020-12-16 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 214/20 2020-12-16 - 13:00 110 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-09-21 17:26:59

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Kornelia Lelakowska

tel. 15 8412048 wew. 214, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.