I Ns 295/22

Sygn. akt. I Ns 295/22
P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 lipca 2022 roku
Sąd Rejonowy w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Mazurkiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Ptak
po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2022 roku w Nisku
na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Marty Cudziło z udziałem Tadeusza Łojka, Władysławy Łojek, Katarzyny Kozy, Anny Nogi i Iwony Cichon o sporządzenie spisu inwentarza po Bronisławie Łojku
postanawia sporządzić spis inwentarza po spadkodawcy Bronisławie Łojku (pesel 51060406934) ostatnio stale zamieszkałym pod adresem Huta Deręgowska 40, 37-410 Ulanów, zmarłym dnia 13 lutego 2022 r. Przewodniczący:
Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-28 10:49
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-07-28 10:49
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 38