Sygn. akt  I C. 72/17
P O S T A N O W I E N I E
Dnia  11 kwietnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny

 


Dnia  7.04. 2017r
Sygn. akt I Ns. 358/16

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Anny Czajki w osobie adwokata Bartłomieja Dudy
w sprawie z wniosku Deutsche Bank PBC SA w Warszawie z udziałem Stanisławy Krawiec, Tomasza Krawca, Walerii Wołoszyn, Zofii Warchoł,  Heleny Delekty,  Anny Czajki o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Krawcu

Sygn. akt I Ns. 358/16
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt  I C 112/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                                                                         Dnia 16 lutego 2017 roku

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku w Nisku sprawy

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli

z udziałem interwenienta ubocznego – Gminy Nisko

przeciwko Barbarze Pajor, Grzegorzowi Pajor, Marii Pajor, Damianowi Pajor

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. dla pozwanych Marii Pajor i Grzegorza Pajor, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie adw. Sławomira Solarza z Kancelarii Adwokackiej w Nisku

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku oraz budynku, Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia .

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 4 kwietnia 2017 r.

Sygn. akt I C. 329/16

 

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Sławomira Solarza
dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Henryka Hapaka
w sprawie z powództwa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli

o zapłatę

 

 


Sygn. akt I C. 329/16

 


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 16.02.2017 r.

 

Sygn. akt  I Ns. 22/16

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Moskal pracownika tut. Sądu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Roberta Niedojadło

w sprawie z wniosku Bronisławy Ludwik

 

z udziałem Marii Proszowskiej, Anieli Juśko, Stanisławy Szlęzak, Roberta Niedojadło

 

o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Ludwiku

 

Sygn. akt  I Ns. 22/16

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

 

Sędzia

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15)8412048, 8413500
Nisko, dnia 31 marca 2017

Sygn. akt I Ns 545/16

O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bogdana Porębskiego z uczestnictwem Iwony Porębskiej, Asekuracja Sp. z o.o z siedzibą w Sopocie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Janie Mikołaju Porębskim

1. ogłasza, że w dniu 10 marca 2017r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego Jana Mikołaja Porębskiego s. Stanisława i Agnieszki , nr PESEL 46111005679 ostatnio zamieszkałym pod adresem: Huta Stara nr 54, 37-413 Harasiuki, zmarłym dnia 23 grudnia 2013r.;

2. poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu

sygn. akt I Ns. 227/16
dnia 14.03.2017r

Ogłoszenie

I. zezwolić dłużnikowi Justynie Owanek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych (jeden grosz) z tytułu wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu dla kaucji na rzecz Marii i Józefa Werner, ujawnionej w księdze wieczystej numer TB1N00003365/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku,
II. wydać przedmiot depozytu Marii Werner, Józefowi Wernerowi bądź ich spadkobiercom.

Nisko, dnia 13.10.2016 roku
Sygn. akt I Ns. 842/15

 

 

Ogłoszenie:

 

"Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie
o sygn. akt I Ns. 842/15 z wniosku Beaty Harasiuk z uczestnictwem Franciszki Harasiuk i Anny Mieczkowski o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Stanisławie Harasiuku s. Józefa i Heleny , urodzonym 5 maja 1953 roku w Krzeszowie, zmarłym dnia 23 czerwca 2004 roku w Nisku, ostatnio stale zamieszkałym w Nowej Wsi..
Wzywa się wszystkich spadkobierców Stanisława Harasiuka lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”


Dnia  15. 02.2017r
Sygn. akt I Ns. 923/15

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Dnia 7.01.2016 r.

Sygn. akt  I Ns. 878/15

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Chudziku, synu Marcina i Weroniki, urodzonemu dnia 7.11.1943 r., w Grębowie, zmarłemu 6.01.2016 r., w Stalowej Woli (ostatnie miejsce zwykłego pobytu -Nisko) sygn. akt I Ns. 280/16. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku." SSR Dorota Korman- Włodarska