Dnia  15. 02.2017r
Sygn. akt I Ns. 923/15

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Dnia 7.01.2016 r.

Sygn. akt  I Ns. 878/15

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Chudziku, synu Marcina i Weroniki, urodzonemu dnia 7.11.1943 r., w Grębowie, zmarłemu 6.01.2016 r., w Stalowej Woli (ostatnie miejsce zwykłego pobytu -Nisko) sygn. akt I Ns. 280/16. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku." SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1048/2 o pow. 0,1214 ha, 1193/1 o pow. 0,3996 ha, 1193/2 o pow. 0,0131 ha, położonych w Hucie Nowej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 180 o pow. 0,7907 ha, 181 o pow. 0,2003 ha, położonych w Nowej Wsi, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 321 o pow. 0,24 ha, 322 o pow. 0,04 ha, 522 o pow. 0,30 ha, położonych w Lesie Uchodów, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego

 

Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C.161/16

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C. 379/15

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13.01.2017r
Sygn. akt I Ns. 711/15

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 731/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Dariusza Pajora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli z udziałem dłużnika Dariusza Pajora o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 180/16 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Przewodniczący: SSR Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z wniosku Jakuba Ostrowskiego, Katarzyny Ostrowskiej z udziałem Małgorzaty Ślusarczyk-Miłosz, Sławomiry Sołtys, Doroty Darmochwał-Kolarz, Macieja Miłosza o ustanowienie służebności drogi koniecznej z a r z ą d z a: