Nisko, dnia 5 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 649/3 o pow. 0,13 ha, 877 o pow. 0,40 ha, 879 o pow. 0,07 ha, 880 o pow. 0,19 ha, 882 o pow. 0,72 ha, 883 o pow. 0,11 ha, 884 o pow. 0,09 ha, 885 o pow. 0,02 ha, 887 o pow. 0,10 ha, 888 o pow. 0,30 ha, 889 o pow. 0,48 ha, 890 o pow. 0,34 ha położonej w Podolszynce Ordynackiej, gmina Krzeszów.

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1756 o pow. 0,10 ha, 1757/1 o pow. 0,47 ha, 1758 o pow. 0,08 ha, 1759 o pow. 0,06 ha, 1760/1 o pow. 0,21 ha, 1761 o pow. 0,45 ha, 1763 o pow. 0,08 ha, 1764 o pow. 0,16 ha, 1767 o pow. 0,02 ha, 1768 o pow. 0,36 ha, 1769 o pow. 0,18 ha, 1770/1 o pow. 0,0605 ha, 1771/1 o pow. 0,0140 ha, 1772 o pow. 0,07 ha, 1773 o pow. 0,31 ha, 1774 o pow. 0,15 ha, 1776 o pow. 0,03 ha, 1777 o pow. 0,02 ha, 1778 o pow. 0,26 ha, 1779 o

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 383/2 o pow. 0,0004 ha, 452/3 o pow. 0,0143 ha, 560/2 o pow. 0,0026 ha, 716 o pow. 0,0792 ha, 717 o pow. 0,2499 ha, 718 o pow. 0,1424 ha, 719 o pow. 0,0711 ha, 720 o pow. 0,3781 ha, 721 o pow. 0,1793 ha, 722 o pow. 0,4835 ha, 723 o pow. 0,2548 ha, 725 o pow. 0,0074 ha, 727 o pow. 0,0341 ha, 728 o pow. 0,0837 ha, 729 o pow. 0,0806 ha, 730 o pow. 0,0140 ha, 732 o pow. 0,1320 ha, 733 o pow. 0,4153 ha, 734 o pow.

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 331/2 o pow. 0,03 ha, 1731/3 o pow. 0,05 ha, 1897 o pow. 0,27 ha, 1898 o pow. 0,10 ha, 1899 o pow. 0,32 ha, 1900 o pow. 0,22 ha, 1901 o pow. 0,20 ha, 1902 o pow. 0,05 ha, 1904 o pow. 0,09 ha, 1905 o pow. 1,20 ha, 1906 o pow. 0,19 ha, 1907 o pow. 0,06 ha, 1909 o pow. 0,15 ha, 1910 o pow. 0,23 ha, 1911 o pow. 0,08 ha, 1912 o pow. 0,10 ha, 1913 o pow. 1,19 ha, 1914 o pow. 0,22 ha, 1915 o pow. 0,48 ha, 1916 o pow.


Dnia  26.06.2017r
Sygn. akt I Ns. 384/16

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 21.06.2017 r.

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny

Dnia 21.06.2017 r.

Sygn. akt I Ns. 610/16

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy – z Kancelarii Adwokackiej w Nisku - dla nieznanego z miejsca pobytu
uczestnika Mirosława Magiery, którego miejsce pobytu nie jest znane,
w sprawie z wniosku Marii Bis i Stanisława Bis z udziałem Marii Wikiery,
Bożeny Magiery, Mirosława magiery, Urszuli Półtorak

o stwierdzenie zasiedzenia


Sygn. akt I Ns. 610/16


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .
Sędzia

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny

Dnia 21.06.2017 r.

Sygn. akt I Ns. 610/16

 

Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Urząd Miasta Stalowa Wola

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1-go miesiąca na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu jako miejscu pobytu Mirosława Magiery
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e t o z w r ó c i ć
Sądowi Rejonowemu w Nisku, na adres jak wyżej, po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone .


Sędzia

 


Urząd w


Dnia
Nr

Do
Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
w Nisku


Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia
do dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 21.06.2017 r.

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy  z Kancelarii  Adwokackiej w Nisku - dla nieznanego z miejsca pobytu

uczestnika Mirosława Magiery, którego miejsce pobytu nie jest znane,

w sprawie z wniosku Marii Bis i Stanisława Bis  z udziałem Marii Wikiery,

Bożeny Magiery, Mirosława magiery, Urszuli Półtorak

 

o stwierdzenie zasiedzenia

 

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

 

 

 

 

Sędzia

 

 

Dnia  7.06. 2017r
Sygn. akt I Ns. 66/15

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Bronisławy Pilecki w osobie adwokata Anny Bożek, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA w Krakowie, Tadeusza Piskorowskiego, Haliny Gospodarczyk, Genowefy Reiner, Henryka Bąka, Bronisława Pileckiego, Jana Piskorowskiego, Ryszarda Brejera, Zbigniewa Brejera, Marii Piskorowskiej, Gminy Ulanów

o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Borkach gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/4, o powierzchni 0,0289 ha, w drodze zasiedzenia

Sygn. akt I Ns. 66/15
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności samochodu osobowego marki Nissan Qashqai+2 numer nadwozia SJNJAAJ10U7005681, numer rejestracyjny RNI 75NH, będącego w posiadaniu Grzegorza Jeża, zamieszkałego Mostki 36, 37-405 Jarocin- w drodze zasiedzenia.Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do ruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Sagan I Ns. 320/16 , córce Teofila i Stanisławy, urodzonej w dniu 22.05.1940 r., w Bielinach, zmarłej 20.01.2016 r., w Bielinach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Bieliny).Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku Nisko, dnia 4 maja 2017 r.
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

DZKW/TB1N/1719/17

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 243/9 o pow. 0,0012 ha, położonej w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich,