„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 354/216 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Sałek z domu Morawskiej, córce  Kazimierza i Zofii, urodzonej dnia 18.09.1922 r., w Kańczudze, ostatnio stale zamieszkałej w Gwoźdźcu gmina Bojanów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stanisława Piekarza z udziałem Józefa Piekarza, Ryszarda Gałki, Stanisławy Kowal o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Gałce, po Marii Piekarz p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska U Z A S A D N I E N I E

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 275/16 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Jana Karaś z uczestnictwem Stanisława Karaś, Krystyny Cierzniewskiej, Janiny Czarneckiej, Krystyny Karaś – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Ulanów, powiat niżański, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 189 o powierzchni 0,0310 ha, powstałej z parceli budowlanej o nr 318/1, dla której założony jest Zbiór Dokumentów ZD 3393 i w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Heleny Karaś w udziale 100/384, Janiny Karaś w udziale 15/384, Jana Karaś w udziale 15/384, Krystyny Karaś w udziale 15/384, Stanisława Karaś w udziale 15/384. Natomiast udział wynoszący 224/384 nie jest prawnie uregulowany.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1925 o pow. 0,52 ha położonej w Kamionce, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając na skutek wniosku uczestnika Jacka Zająca o sporządzenie spisu inwentarza p o s t a n a w i a :

Postanowienie z dnia 16 sierpnia 2016 r., Sygn. akt I C 136/16. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Provident Polska SA w Warszawie przeciwko Barbarze Nowak o zapłatę kwoty 1.725,04 złotych postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tomasza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Bogusza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając Sygn. akt I Ns. 721/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu dla kaucji na rzecz Marii i Józefa Werner, ujawnionej w księdze wieczystej numer TB1N00003365/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu dla kaucji na rzecz Marii i Józefa Werner, ujawnionej w księdze wieczystej numer TB1N00003365/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Konrada Kozdry w osobie adwokata Marty Łazanowskiej, w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Konradowi Kozdrze o zapłatę kwoty 3.463,95 złotych Sygn. akt I C.141/16. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marka Mirochy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA w Warszawie, Gminy Ulanów, Piotra Mirochy, Stanisława Mirochy, Janiny Borek, Janusza Borka, Krzysztofa Borka, Roberta Borka, Krystyny Adamczak, Anny Borowskiej, Marka Mirochy o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kurzynie Małej gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 322, w drodze zasiedzenia Sygn. akt I Ns. 55/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.