Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 180 o pow. 0,7907 ha, 181 o pow. 0,2003 ha, położonych w Nowej Wsi, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 321 o pow. 0,24 ha, 322 o pow. 0,04 ha, 522 o pow. 0,30 ha, położonych w Lesie Uchodów, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego

 

Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C.161/16

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C. 379/15

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13.01.2017r
Sygn. akt I Ns. 711/15

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 731/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Dariusza Pajora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli z udziałem dłużnika Dariusza Pajora o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 180/16 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Przewodniczący: SSR Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z wniosku Jakuba Ostrowskiego, Katarzyny Ostrowskiej z udziałem Małgorzaty Ślusarczyk-Miłosz, Sławomiry Sołtys, Doroty Darmochwał-Kolarz, Macieja Miłosza o ustanowienie służebności drogi koniecznej z a r z ą d z a:

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Franciszka Karasia – dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Janiny Klaputek w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z udziałem PKP S.A. z /s w Warszawie, Stanisława Zielińskiego, Marii Zmarzły, Anny Olak, Teresy Jarosz, Genowefy Bis, Heleny Środoń, Józefa Kluka, Stanisławy Bakalarczyk, Bronisława Warchoła, Marii Warchoł, Stanisławy Guzik, Zbigniewa Popek, Janiny Klaputek, Bronisława Guzika , Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Popek, Janusza Chwieja, Aliny Hyjek, Wiesławy Caputy, Cecylii Pawlus i Heleny Wala O stwierdzenie zasiedzenia.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1079, położonej w Bielinach gmina Ulanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 1.000 złotych, w miejsce Karoliny Gątarz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 10 o pow. 1,0294 ha, 372 o pow. 0,1025 ha, 378 o pow. 0,1281 ha, 383 o pow. 0,2268 ha, 439 o pow. 0,0682 ha, 500 o pow. 0,0889 ha, 517 o pow. 0,0332 ha, 524 o pow. 0,2726 ha, 567 o pow. 0,2709 ha, 575 o pow. 0,5075 ha, 593 o pow. 0,2364 ha, 621 o pow. 0,0804 ha, 627 o pow. 0,3586 ha, 668 o pow. 0,0048 ha, 678 o pow. 0,0095 ha, 679 o pow. 0,0052 ha, 691/1 o pow. 0,4667 ha, 715/5 o pow. 0,4524 ha, 716/2 o pow. 0,4718 ha, 717/2 o pow. 0,5375 ha, 725/2 o pow. 1,8137 ha, 725/4 o pow. 1,2277 ha, 735 o pow. 0,9453 ha, 790/1 o pow. 0,0600 ha, 797 o pow. 0,0454 ha, 808/1 o pow. 0,1340 ha, 921 o pow. 0,8535 ha, 2195/1 o pow. 0,0675 ha, 2127 o pow. 0,1135 ha, 2109/2

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 733/2 o pow. 0,1699 ha, 733/4 o pow. 0,0105 ha, 1001 o pow. 0,0922 ha, 1005/2 o pow. 0,1130 ha, 1039 o pow. 0,5040 ha, 1041 o pow. 1,9629 ha, 1050 o pow. 0,4973 ha, 1050/1 o pow. 0,0181 ha, 1053 o pow. 0,2596 ha, 1057/2 o pow. 0,4505 ha, 1063 o pow. 0,6219 ha, 1078 o pow. 0,1140 ha, 1091 o pow. 0,4166 ha, 1092 o pow. 0,2545 ha, 1120 o pow. 0,0834 ha, 1124 o pow. 0,1092 ha, 1148 o pow. 0,2025 ha, 1163/1 o pow. 0,2194 ha, 1176/1 o pow. 0,2498 ha, 1177/1 o pow. 0,1474 ha, 1194 o pow. 0,4574 ha, 1244 o pow. 1,0740 ha, 1249 o pow. 1,5825 ha, 1293 o pow.