Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu dla kaucji na rzecz Marii i Józefa Werner, ujawnionej w księdze wieczystej numer TB1N00003365/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu dla kaucji na rzecz Marii i Józefa Werner, ujawnionej w księdze wieczystej numer TB1N00003365/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Konrada Kozdry w osobie adwokata Marty Łazanowskiej, w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Konradowi Kozdrze o zapłatę kwoty 3.463,95 złotych Sygn. akt I C.141/16. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marka Mirochy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA w Warszawie, Gminy Ulanów, Piotra Mirochy, Stanisława Mirochy, Janiny Borek, Janusza Borka, Krzysztofa Borka, Roberta Borka, Krystyny Adamczak, Anny Borowskiej, Marka Mirochy o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kurzynie Małej gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 322, w drodze zasiedzenia Sygn. akt I Ns. 55/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

I. zezwolić dłużnikowi rzeczowemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych (sto złotych) z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 100 złotych w księdze wieczystej numer TB1N00003420/7 na rzecz Wiktora Rusina, II. wydać przedmiot depozytu Wiktorowi Rusinowi bądź jego następców prawnych. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.

Przewodnicząca:
Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mieczysława Wołoszyna i Anny Wołoszyn o sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Wołoszynie. Ogłasza, że w dniu 12 września 2016 r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Wołoszynie, nr PESEL 88042003294, ostatnio zamieszkałym pod adresem: ul. Zadąbrowa 4c, Wólka Tanewska, 37-410 Ulanów, zmarłym dnia 6 lipca 2015 r. Poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe.

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Franciszka Karasia – dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Popek w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z udziałem PKP S.A. z /s w Warszawie, Stanisława Zielińskiego, Marii Zmarzły, Anny Olak, Teresy Jarosz, Genowefy Bis, Heleny Środoń, Józefa Kluka, Stanisławy Bakalarczyk, Bronisława Warchoła, Marii Warchoł, Stanisławy Guzik, Zbigniewa Popek, Janiny Klaputek, Bronisława Guzika , Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Pope, O stwierdzenie zasiedzenia.

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Moskal – pracownika tut. Sądu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Łukasza Bielicy w sprawie z wniosku Skarbu państwa – Starosty Niżańskiego z udziałem Łukasza Bielicy, Województwa Podkarpackiego o zasiedzenie Sygn. akt  I Ns. 330/16. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 330/16 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Niżańskiego z uczestnictwem Województwa Podkarpackiego orazŁukasza Bielicy (zastąpionego przez kuratora ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika -  w trybie art. 144 § 1 kpc - do rąk  którego kierowana będzie wszelka korespondencja adresowana do uczestnika) – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej  Harasiuki, obręb Harasiuki, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1164/2 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej drogę, której stan prawny nie jest uregulowany, a jako władający wpisany jest Łukasz Bielica i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi wieczyste zaginęły i nie zostały odtworzone. 

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Iwony Serafin w osobie adwokata Marty Łazanowskiej w sprawie o zapłatę kwoty 1.512,39 złotych, II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Serafina w osobie adwokata Marty Łazanowskiej w sprawie o zapłatę kwoty 1.512,39 złotych.