Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 46 o pow. 1,08 ha, 132 o pow. 0,56 ha, 177 o pow. 0,57 ha, 250/1 o pow. 0,29 ha, 308 o pow. 0,26 ha i 545 o pow. 0,20 ha, położonych w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 48 o pow. 0,8234 ha i 62 o pow. 1,5549 ha położonych w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 41 o pow. 0,78 ha położonej w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 515 o pow. 0,0742 ha, 516 o pow. 0,3163 ha, 517 o pow. 0,1959 ha, 619 o pow. 0,0848 ha, 620 o pow. 0,1960 ha, 621 o pow. 0,0644 ha, 622 o pow. 0,1272 ha, 758 o pow. 0,0775 ha, 762 o pow. 0,3869 ha, 1264 o pow. 0,1224 ha, 1265 o pow. 0,2566 ha, 1345 o pow. 0,8147 ha, 1358 o pow. 0,6457 ha, 1359 o pow. 0,4098 ha, 1617 o pow. 0,7949 ha, 1618 o pow. 0,0689 ha, 1681 o pow. 0,4359 ha, 1682 o pow. 0,4670 ha, 1699 o pow. 0,2024 ha, 1700 o pow. 0,6780 ha, 1735 o pow. 0,4483 ha, położonych w Hucie Nowej, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 265 o pow. 0,01 ha, 266 o pow. 0,18 ha, 269 o pow. 0,01 ha, 270 o pow. 0,19 ha, 274 o pow. 0,30 ha, 383 o pow. 0,07 ha, 384 o pow. 0,21 ha, 395 o pow. 0,04 ha, 396 o pow. 0,14 ha, 566 o pow. 0,11 ha, 577 o pow. 0,06 ha, 609 o pow. 0,34 ha, 620 o pow. 0,47 ha, 650 o pow. 0,07 ha, 661 o pow. 0,04 ha, 693 o pow. 0,15 ha, 704 o pow. 0,23 ha, 734 o pow. 0,25 ha, 745 o pow. 0,15 ha, 826 o pow. 0,67 ha, 841 o pow. 0,66 ha, 876 o pow. 0,14 ha, 891 o pow. 0,15 ha, 984 o pow. 0,16 ha, 999 o pow. 0,16 ha, 1034 o pow. 0,17 ha, 1049 o pow. 0,15 ha, 1397 o pow. 0,97 ha, 1398 o pow. 0,15 ha, 1470 o pow. 1,12 ha, 1471 o pow. 0,01 ha, 1526 o pow. 0,14 ha, 1545 o pow. 0,13 ha, 1577 o pow. 0,03 ha, 1592 o pow. 0,10 ha, 1611 o pow. 0,24 ha, 1701 o pow. 0,51 ha, 1720 o pow. 0,62 ha, 1752 o pow. 1,24 ha, 1778 o pow. 0,78 ha, 1810 o pow. 0,20 ha, 1829 o pow. 0,20 ha, 1908 o pow. 0,05 ha, 1941/1 o pow. 0,32 ha, 1941/2 o pow. 0,06 ha, 1956 o pow. 0,14 ha, 1957 o pow. 0,05 ha, położonych w Lesie Uchodów, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 5089 o pow. 0,5967 ha, 5092 o pow. 0,2926 ha, 5126 o pow. 0,4988 ha, 5164 o pow. 0,6218 ha, 5167 o pow. 0,3031 ha, 5235 o pow. 0,5124 ha, 5240 o pow. 0,1348 ha, 5276 o pow. 0,5444 ha, 5286 o pow. 0,1744 ha, 5335 o pow. 0,2392 ha i 5345 o pow. 0,1362 ha położonych w Hucie Nowej Las, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 12 o pow. 1,3188 ha, 22 o pow. 1,3105 ha, 102/2 o pow. 1,59 ha położonych w Derylakach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Zrzewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak - po rozpoznaniu w dniu 31 października 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Marczakowi o zapłatę kwoty 5.909,45 zł, z a r z ą d z a:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Moniki Urbańskiej, Kancelaria Notarialna w Sokołowie Małopolskim o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Romanie Graczyku synu Stefana i Władysławy (rep. A 5596/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza; 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 67/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Ulanowie gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 262, o powierzchni 0,0139 ha, powstałej z części parceli budowlanej 714 dla której założony jest zbiór dokumentów ZD 3616i 715 dla której założony jest zbiór dokumentów ZD 1707, o wartości 50.000 złotych, w miejsce Franciszki Skrzypek córki Antoniego i Anny, i Skarbu Państwa, na rzecz małżonków Heleny Czajka i Romualda Czajki, w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Józefa Szewczyka w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jarocin, III. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia. (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Grażyny Szewczyk z udziałem Tadeusza Szewczyka, Józefa Szewczyka, Zenona Szewczyka, Marii Jarmuziak o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Szewczyku. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.