Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C.161/16

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13. 01.2017r
Sygn. akt I C. 379/15

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Dnia  13.01.2017r
Sygn. akt I Ns. 711/15

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 731/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Dariusza Pajora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli z udziałem dłużnika Dariusza Pajora o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 180/16 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Przewodniczący: SSR Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z wniosku Jakuba Ostrowskiego, Katarzyny Ostrowskiej z udziałem Małgorzaty Ślusarczyk-Miłosz, Sławomiry Sołtys, Doroty Darmochwał-Kolarz, Macieja Miłosza o ustanowienie służebności drogi koniecznej z a r z ą d z a:

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Franciszka Karasia – dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Janiny Klaputek w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z udziałem PKP S.A. z /s w Warszawie, Stanisława Zielińskiego, Marii Zmarzły, Anny Olak, Teresy Jarosz, Genowefy Bis, Heleny Środoń, Józefa Kluka, Stanisławy Bakalarczyk, Bronisława Warchoła, Marii Warchoł, Stanisławy Guzik, Zbigniewa Popek, Janiny Klaputek, Bronisława Guzika , Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Popek, Janusza Chwieja, Aliny Hyjek, Wiesławy Caputy, Cecylii Pawlus i Heleny Wala O stwierdzenie zasiedzenia.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1079, położonej w Bielinach gmina Ulanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o wartości 1.000 złotych, w miejsce Karoliny Gątarz. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 10 o pow. 1,0294 ha, 372 o pow. 0,1025 ha, 378 o pow. 0,1281 ha, 383 o pow. 0,2268 ha, 439 o pow. 0,0682 ha, 500 o pow. 0,0889 ha, 517 o pow. 0,0332 ha, 524 o pow. 0,2726 ha, 567 o pow. 0,2709 ha, 575 o pow. 0,5075 ha, 593 o pow. 0,2364 ha, 621 o pow. 0,0804 ha, 627 o pow. 0,3586 ha, 668 o pow. 0,0048 ha, 678 o pow. 0,0095 ha, 679 o pow. 0,0052 ha, 691/1 o pow. 0,4667 ha, 715/5 o pow. 0,4524 ha, 716/2 o pow. 0,4718 ha, 717/2 o pow. 0,5375 ha, 725/2 o pow. 1,8137 ha, 725/4 o pow. 1,2277 ha, 735 o pow. 0,9453 ha, 790/1 o pow. 0,0600 ha, 797 o pow. 0,0454 ha, 808/1 o pow. 0,1340 ha, 921 o pow. 0,8535 ha, 2195/1 o pow. 0,0675 ha, 2127 o pow. 0,1135 ha, 2109/2

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 733/2 o pow. 0,1699 ha, 733/4 o pow. 0,0105 ha, 1001 o pow. 0,0922 ha, 1005/2 o pow. 0,1130 ha, 1039 o pow. 0,5040 ha, 1041 o pow. 1,9629 ha, 1050 o pow. 0,4973 ha, 1050/1 o pow. 0,0181 ha, 1053 o pow. 0,2596 ha, 1057/2 o pow. 0,4505 ha, 1063 o pow. 0,6219 ha, 1078 o pow. 0,1140 ha, 1091 o pow. 0,4166 ha, 1092 o pow. 0,2545 ha, 1120 o pow. 0,0834 ha, 1124 o pow. 0,1092 ha, 1148 o pow. 0,2025 ha, 1163/1 o pow. 0,2194 ha, 1176/1 o pow. 0,2498 ha, 1177/1 o pow. 0,1474 ha, 1194 o pow. 0,4574 ha, 1244 o pow. 1,0740 ha, 1249 o pow. 1,5825 ha, 1293 o pow.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 45 o pow. 0,6949 ha, 46 o pow. 0,1445 ha,   2009 o pow. 0,1094 ha, 204/1 o pow. 0,7360 ha, 212 o pow. 0,5677 ha, 301 o pow. 1,5405 ha, 311 o pow. 0,7495 ha, 335 o pow. 0,6804 ha, 384 o pow. 0,5735 ha, 394 o pow. 0,2345 ha, 427 o pow. 0,9037 ha, 437 o pow. 0,3022 ha, 556 o pow. 0,0630 ha, 1428 o pow. 0,2214 ha, 1429 o pow. 0,1764 ha, 1430 o pow. 0,2645 ha, 1431 o pow. 0,6299 ha, 1432 o pow. 0,1522 ha, 1448 o pow. 0,1241 ha, 1449 o pow. 0,3207 ha, 1451 o pow. 0,2408 ha, 1453 o pow. 0,6188 ha, 1455 o pow. 0,1480 ha, 1767 o pow. 0,2409 ha, 1773 o pow. 1,0868 ha i 1801 o pow. 0,1841 ha położonej w Nowej Wsi, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 32 o pow. 1,4942 ha i 245 o pow. 1,6926 ha położonych w Hucie Krzeszowskiej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.