Zrzewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak - po rozpoznaniu w dniu 31 października 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Marczakowi o zapłatę kwoty 5.909,45 zł, z a r z ą d z a:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Moniki Urbańskiej, Kancelaria Notarialna w Sokołowie Małopolskim o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Romanie Graczyku synu Stefana i Władysławy (rep. A 5596/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza; 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 67/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Ulanowie gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 262, o powierzchni 0,0139 ha, powstałej z części parceli budowlanej 714 dla której założony jest zbiór dokumentów ZD 3616i 715 dla której założony jest zbiór dokumentów ZD 1707, o wartości 50.000 złotych, w miejsce Franciszki Skrzypek córki Antoniego i Anny, i Skarbu Państwa, na rzecz małżonków Heleny Czajka i Romualda Czajki, w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Józefa Szewczyka w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jarocin, III. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia. (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Grażyny Szewczyk z udziałem Tadeusza Szewczyka, Józefa Szewczyka, Zenona Szewczyka, Marii Jarmuziak o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Szewczyku. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 354/216 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Sałek z domu Morawskiej, córce  Kazimierza i Zofii, urodzonej dnia 18.09.1922 r., w Kańczudze, ostatnio stale zamieszkałej w Gwoźdźcu gmina Bojanów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stanisława Piekarza z udziałem Józefa Piekarza, Ryszarda Gałki, Stanisławy Kowal o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Gałce, po Marii Piekarz p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska U Z A S A D N I E N I E

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 275/16 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Jana Karaś z uczestnictwem Stanisława Karaś, Krystyny Cierzniewskiej, Janiny Czarneckiej, Krystyny Karaś – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Ulanów, powiat niżański, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 189 o powierzchni 0,0310 ha, powstałej z parceli budowlanej o nr 318/1, dla której założony jest Zbiór Dokumentów ZD 3393 i w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Heleny Karaś w udziale 100/384, Janiny Karaś w udziale 15/384, Jana Karaś w udziale 15/384, Krystyny Karaś w udziale 15/384, Stanisława Karaś w udziale 15/384. Natomiast udział wynoszący 224/384 nie jest prawnie uregulowany.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1925 o pow. 0,52 ha położonej w Kamionce, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając na skutek wniosku uczestnika Jacka Zająca o sporządzenie spisu inwentarza p o s t a n a w i a :

Postanowienie z dnia 16 sierpnia 2016 r., Sygn. akt I C 136/16. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Provident Polska SA w Warszawie przeciwko Barbarze Nowak o zapłatę kwoty 1.725,04 złotych postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tomasza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Bogusza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając Sygn. akt I Ns. 721/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.