Dnia  12.09. 2017r  Sygn. akt  I C. 214/16

O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Marka w osobie adwokat Anny Bożek, 

w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wojciechowi Markowi o zapłatę kwoty 7.206,97 złotych  

 


"Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Trzuskot, córce Jana i Zofii, urodzonej dnia 5.02.1913 r., w Zarzeczu, zmarłej dnia 7.12.2001 r., w Nisku, sygn. akt I Ns.  305/17. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

Dnia  4.08. 2017r  Sygn. akt I Co. 60/17

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
I. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 129/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina

Sygn. akt I N. 44/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Bartłomieja Nowaka, Kancelaria Notarialna
w Chorzowie o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara  s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1642/2017)

Sygn. akt I N. 20/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Katarzyny Strażeckiej, Kancelaria Notarialna
w Tychach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1561/2017)

Sygn. akt I Ns. 617/16   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r.,na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna
w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki  (rep. A 5956/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 28.12.2016 r., iż Katarzyna Butryn, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

Sygn. akt I C 79/17

 

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                     

Dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 roku w Nisku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko pozwanemu Sławomirowi Gąsiorowi

o zapłatę

- w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. ustanowić dla pozwanego Sławomira Gąsiora, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku;

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący:

 

Sygn. akt I Ns. 34/17     1 sierpnia 2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa
o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1609, położonej w Gliniance gmina Ulanów, o powierzchni 0,31 ha, powstałej z

Sygn. akt I Ns. 547/16
Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 321/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Wólce gmina Harasiuki, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33, 374, 375, 912, 913/1, 963, 1035, 1204, 1205, 163, 164, 288/1, 308, 487, 781, 1108, 1257, 1258, 1326, 1327, 1402,położonej w Półsierakowie gmina Harasiuki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/2,położonej w Kuszach gmina Harasiuki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 650, 717 dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 60.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.  24/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1609, położonej w Gliniance gmina Ulanów,
o powierzchni 0,31 ha, powstałej z części parcel gruntowych 1334/2, 1334/3 i parceli gruntowej 1334/3, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 4.650 złotych, na rzecz Jana Krawca, z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli