Sygn. akt I Ns. 547/16    O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 547/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 3.000 złotych oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, 756/1, 756/2, 993, 1200, 1202, położonej w Gliniance gmina Ulanów– z dniem 4.11.1971 r., z mocy ustawy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

Nisko, dnia 01.12.2017r. r.


Sygn. akt I Ns 118/17

 

OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIEDZENIE
ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 118/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Barbary Kolano z uczestnictwem Katarzyny Wala – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Groble-Sibigi, powiat niżański, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1695 o powierzchni 0,22 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Lipiarz

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 01.12.2017 roku
Sygn.akt I Ns.118/17

 
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Jeżowe

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 8/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006/72, 1006/98, 1007/7, 1006/134, położonej w Wolnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00000526/9- w drodze uwłaszczenia, w 1 części w miejsce Michała Kulczyka, o łącznej wartości 2.046 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006/72, 1006/98, 1007/7, 1006/134  I Ns. 207/17 , położonej w Wolnie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00000526/9- w drodze uwłaszczenia, w 1 części w miejsce Michała Kulczyka, o łącznej wartości 2.046 złotych.
 Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd

Dnia  2.11. 2017r  Sygn. akt I C.204/16 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krystiana Kuli w osobie adwokat Anny Bożek, w sprawie z powództwa Kancelaria Medius SA w Krakowie przeciwko Krystianowi Kula o zapłatę kwoty 1.920 złotych .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

Dnia  2.11. 2017r Sygn. akt I C. 169/17 

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Róży Brzozowy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż  w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 200/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych tytułem odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem.”.  SSR Dorota Korman - Włodarska.
  

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns. 185/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112, 113, położonej w Kopkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00011977/5, oznaczonej numerem ewidencyjnym 232, 233 położonej w Groblach dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 10.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  SSR Dorota Korman- Włodarska.-

 

Dnia  2.10.2017r
Sygn. akt I Ns. 191/17

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Romana Dubel w osobie jego syna Mateusza Dubel,  (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nisku z udziałem Tadeusza Dubel, Romana Dubel o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 437/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Dubel


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

        

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns. 600/16 
P O S T A N O W I E N I E        Dnia 26 września 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

 Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Stanisława Brzozowy i Róży Brzozowy
w sprawie z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

 


Sygn. akt I C. 86/16

 


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .


Sędzia

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Urząd Gminy Jeżowe


Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1-go miesiąca na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu jako miejscu pobytu Ewy Czapla
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e t o z w r ó c i ć
Sądowi Rejonowemu w Nisku, na adres jak wyżej, po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone .


Sędzia

 

 

Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Dnia
Nr

Do
Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny


Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia
do dnia