Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny

Dnia 2 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Nc.212/17

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku
pozwanych Rafała Świąder prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja Opakowań Drewnianych i Transport Rafał Świąder oraz Marii Świąder
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

W trybie art. 6363 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Nisku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 września 2017 r. został złożony przez Tomasza Pacholca wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Małgorzaty Różańskiej, numer PESEL 76040505368, ostatni adres zamieszkania Jarocin 17; 37-405 Jarocin, zmarłej w dniu 3 lutego 2017 r. w Nisku.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 300/17  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman-  Włodarska.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.280/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska
  

 Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa INs. 301/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe.  SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 275/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 317/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska
  

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 274/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe. SSR Dorota Korman - Włodarska

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 407/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3949,dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 10.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 


„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 287/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4484, 4485, 922, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 2.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Sygn. akt I Ns. 547/16    O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 547/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 3.000 złotych oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, 756/1, 756/2, 993, 1200, 1202, położonej w Gliniance gmina Ulanów– z dniem 4.11.1971 r., z mocy ustawy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:Dorota Korman-Włodarska