sygn. akt I Ns. 224/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.787 złotych (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6691/2, 6692/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Mieczysława Laufer syna Wojciecha i Anieli zmarłego 29.04.1993 r., oraz spadkobiercom Marii Laufer córki Walentego i Zofii zmarłej 9.11.2003 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 200/17 dnia 27.02.2018 r.; Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych (dziewięćset cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Nienajadło zmarłej 17.04.1978 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        SSR Dorota Korman-Włodarska  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns. 132/18      27.03.2018r O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7531, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00099698/5, w 2/3 częściach o wartości 3.000 złotych, w miejsce Anieli Kowal i Feliksa Nienajadło.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 410/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku.”.  Sędzia: Dorota Korman - Włodarska

Dnia  3.04. 2018r  Sygn. akt I Ns. 410/17 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli; Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy, w osobie adwokata Sławomira Solarza w sprawie z wniosku Jana Kobylarza z udziałem Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :D. Korman - Włodarska.

sygn. akt I Ns. 301/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6771/8, położony  w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Andrzeja Bieńka syna Andrzeja i Karoliny zmarłego 12.12.1994 r., oraz spadkobiercom Stanisławy Bieniek córki Mikołaja i Anny zmarłej 27.03.1998 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 280/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych (trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6748/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Marii Socha córki Jakuba i Agnieszki zmarłej 5.03.1988 r., ostatnio stale zamieszkałej w Kamień Błonie po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.     Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 275/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6726/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisławy Partyka córki Jana i Anny, zmarłej 2.05.2007 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sygn. akt I N. 85/17   Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r.,
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Kamila Koziny, Kancelaria Notarialna
w Katowicach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 5775/2017)
na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 3.10.2017 r., iż Dariusz Szczembara w imieniu małoletniego Mikołaja Szczembara, przed notariuszem Kamilem Koziną, Kancelaria Notarialna w Katowicach złożył oświadczenie
o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

 

Dnia  2.03.2018r  Sygn. akt I C.27/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyka w osobie adwokata Bartłomieja Dudy w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka o zapłatę kwoty 7.008,07 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Romana Małka z Kancelarii Notarialnej w Nisku     dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Brodowskiej
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego-Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

o zapłatę     
Sygn. akt I C. 490/17