Sygn. akt I N. 85/17   Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r.,
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Kamila Koziny, Kancelaria Notarialna
w Katowicach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 5775/2017)
na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 3.10.2017 r., iż Dariusz Szczembara w imieniu małoletniego Mikołaja Szczembara, przed notariuszem Kamilem Koziną, Kancelaria Notarialna w Katowicach złożył oświadczenie
o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

 

Dnia  2.03.2018r  Sygn. akt I C.27/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyka w osobie adwokata Bartłomieja Dudy w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka o zapłatę kwoty 7.008,07 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Romana Małka z Kancelarii Notarialnej w Nisku     dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Brodowskiej
w sprawie z powództwa Powiatu Niżańskiego-Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

o zapłatę     
Sygn. akt I C. 490/17


Dnia  26.01.2018r  Sygn. akt I Ns. 584/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Fronc w osobie adwokata Jakuba Jagiełło,  w sprawie z wniosku Ewy Samek z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Józefa Fronca, Anny Fronc, Adama Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg  o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Fronc c. Walentego i Ewy, po Józefie Fronc s. Jana i Karoliny .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

Dnia  8.02.2018r  Sygn. akt I C.261/16  O G Ł O S Z E N I E     Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Zwolaka w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z wniosku Deutsche Bank PBC SA w Warszawie z udziałem Stanisławy Krawiec, Tomasza Krawca, Walerii Wołoszyn, Zofii Warchoł, Heleny Delekty, Anny Czajki  o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Krawcu Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.   Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 45/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dudek, synu Romana i Władysławy, urodzonemu dnia 5.12.1964 r., w Nisku, zmarłemu 2.05.2013 r., w Nisku (ostatnie miejsce zamieszkania –Zarzecze). Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR D.Korman - Włodarska

 

Nisko, dnia 09.02.2018 r.                          sygn. akt I Ns 95/17     OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIE  ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI    

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 95/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Piotra i Anny Cagara z uczestnictwem Gminy Nisko, Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Racławicach, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 510/1 o pow. 0,7526 ha
i 509 o pow. 0,5242 ha, dla których urządzona jest księgi wieczysta Kw. Nr. TB1N/00008836/1 – w miejsce Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie.

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny Dnia 08 lutego 2018 r. Sygn. akt I Nc. 30/17    O G Ł O S Z E N I E         Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy – z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku    pozwanego Krzysztofa Skomro  w sprawie z powództwa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli o zapłatę   Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .                                     Sędzia

 

 


Dnia  26.01.2018r  Sygn. akt I Ns. 584/16 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Fronc w osobie adwokata Jakuba Jagiełło, w sprawie z wniosku Ewy Samek z udziałem Stanisława Fronca, Tadeusza Fronca, Józefa Fronca, Anny Fronc, Adama Fronca, Małgorzaty Piróg, Roberta Piróg, Mateusza Piróg o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Fronc c. Walentego i Ewy, po Józefie Fronc
s. Jana i Karoliny. 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 51/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Derylaku, synu Jana i Katarzyny, urodzonemu dnia 23.05.1924 r., w Soli, który zmarł dnia 4.10.2002 r., w Łazorach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Łazory).  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” SSR Dorota Korman - Włodarska

 


Dnia  26.01. 2018r Sygn. akt I C.269/16 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wiesława Martyna w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wiesławowi Martyna o zapłatę kwoty 3.545,31 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowane j strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska