sygn. akt I Ns. 317/17   dnia 28.02.2018r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6765/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Józefy Drzymały córki Kazimierza i Katarzyny zmarłej 8.02.1996 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.       
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 300/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7897/1, 7891/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisława Sołtysa syna Jana i Zofii zmarłego 30.05.2014 r., ostatnio stale zamieszkałego  w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.    
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 274/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7859/2, 7875/2, 7901/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Piotra Tabaki syna Błażeja i Tekli zmarłego 1.12.1974 r., oraz spadkobiercom Anny Tabaka  córki  Andrzeja i Agnieszki zmarłej 5.03.1986 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.          
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

sygn. akt I Ns. 224/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.787 złotych (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6691/2, 6692/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Mieczysława Laufer syna Wojciecha i Anieli zmarłego 29.04.1993 r., oraz spadkobiercom Marii Laufer córki Walentego i Zofii zmarłej 9.11.2003 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 200/17 dnia 27.02.2018 r.; Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych (dziewięćset cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Nienajadło zmarłej 17.04.1978 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        SSR Dorota Korman-Włodarska  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns. 132/18      27.03.2018r O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7531, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00099698/5, w 2/3 częściach o wartości 3.000 złotych, w miejsce Anieli Kowal i Feliksa Nienajadło.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 410/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku.”.  Sędzia: Dorota Korman - Włodarska

Dnia  3.04. 2018r  Sygn. akt I Ns. 410/17 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli; Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy, w osobie adwokata Sławomira Solarza w sprawie z wniosku Jana Kobylarza z udziałem Marianny Sobolewskiej, Franciszka Komsy, Marcina Komsy, Jana Komsy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :D. Korman - Włodarska.

sygn. akt I Ns. 301/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6771/8, położony  w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Andrzeja Bieńka syna Andrzeja i Karoliny zmarłego 12.12.1994 r., oraz spadkobiercom Stanisławy Bieniek córki Mikołaja i Anny zmarłej 27.03.1998 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 280/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 37,67 złotych (trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6748/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Marii Socha córki Jakuba i Agnieszki zmarłej 5.03.1988 r., ostatnio stale zamieszkałej w Kamień Błonie po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.     Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 275/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 266,66 złotych (dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6726/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisławy Partyka córki Jana i Anny, zmarłej 2.05.2007 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska