Dnia  18.06. 2018r  Sygn. akt I Co. 357/17 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 796/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Magdaleny Kossakowskiej w osobie adwokata Anny Bożek,w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku z udziałem dłużnika Magdaleny Kossakowskiej o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Dnia  23.05. 2018r  Sygn. akt I C. 87/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Kochana, Mariusza Skrobasa, Moniki Skrobas, Kingi Skrobas, Sławomira Skrobasa, Natalii Pokorskiej w osobie adwokata Sławomira Solarza,
w sprawie z powództwa Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie  przeciwko Barbarze Kochan, Krzysztofowi Kochanowi, Mariuszowi Skrobasowi, Monice Skrobas, Kindze Skrobas, Sławomirowi Skrobasowi, Natalii Pokorskiej, Filipowi Skrobasowi, Lenie Skrobas, Amelii Skrobas, Weronice Jusięga, Jakubowi Jusięga o nakazanie pozwanym opróżnienie i wydanie

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Jan Baran złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 1480/1 o pow. 0,13 ha, położonej w Przyszowie, gmina Bojanów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Jan Baran. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Dnia  17.05. 2018r Sygn. akt I Ns.226/17 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ryszarda Młynarskiego w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z wniosku Waldemara Sobiny z udziałem Małgorzaty Kuś, Ireny Kosuckiej, Agaty Prusak, Mieczysławy Dziedzic, Zofii Krawiec, Małgorzaty Koń, Roberta Chmielowca, Marii Kujawy, Danuty Dawid, Henryka Sobiny, Mirosława Chmielowca, Edwarda Młynarskiego, Grażyny Partyki, Ryszarda Młynarskiego, Teresy Młynarskiej  o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Sobinie, po Mieczysławie Sobinie  Wniosek i inne pisma, wymagające


Dnia  27.04. 2018r Sygn. akt I Ns.28/17  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Jana Trybowskiego w osobie adwokata Anny Bożek, w sprawie z wniosku Stanisławy Trybowskiej z udziałem Jerzego Trybowskiego, Bolesława Trybowskiego, Elżbiety Trybowskiej, Barbary Wdowiak, Jana Trybowskiego, Anny Krokos, Zofii Bednarz, Jacka Miękiny, Haliny Wójcik, Aleksandry Rydzik, Piotra Miękiny, Adama Miękinyo stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2050, położonej w Rudniku nad Sanem, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku


Dnia  27.04. 2018r   Sygn. akt I C. 482/17  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Moniki Rębisz w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z powództwa Gminy Jeżowe przeciwko Monice Rębisz o zapłatę kwoty 22.100 złotych . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.     Sędzia : SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I C.7/18  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyki w osobie adwokata Jakuba Jagiełły  w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka  o zapłatę kwoty 10.531,85 złotych  Sygn. akt I C. 7/18.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I Ns. 420/17 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Radosława Kurnika w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie z wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z udziałem Pauliny Kurnik, Marianny Kurnik, Radosława Kurnika o unieważnienie aktu urodzenia Marianny Kurnik, sprowadzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nisku w dniu 26.05.2017 r., pod numerem 1812053/00/AU/2017/791829 .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się

sygn. akt I Ns. 317/17   dnia 28.02.2018r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6765/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Józefy Drzymały córki Kazimierza i Katarzyny zmarłej 8.02.1996 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.       
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 300/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7897/1, 7891/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisława Sołtysa syna Jana i Zofii zmarłego 30.05.2014 r., ostatnio stale zamieszkałego  w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.    
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sygn. akt I Ns. 274/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.217 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7859/2, 7875/2, 7901/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Piotra Tabaki syna Błażeja i Tekli zmarłego 1.12.1974 r., oraz spadkobiercom Anny Tabaka  córki  Andrzeja i Agnieszki zmarłej 5.03.1986 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.          
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska