Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 598/15 z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem Kazimiery Rataj, Stanisławy Ludjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janinie Martyna c. Wojciecha i Wiktorii, urodzonej 20.12.1945 r. w Golcach, zmarłej dnia 26.03.2015 r. w Jarocinie, ostatnio stale zamieszkałej w Jarocinie nr 70 A. Wzywa się wszystkich spadkobierców Janinie Martyna lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Nisku  I Wydział Cywilny  - Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca  2016 r.  w Nisku sprawy z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem  Kazimiery Rataj, Stanisławy Lucjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Martyna na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc i art. 510 § 2 kpc, z a r z ą d z a : ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników Józefy Szkutnik, Ludwiki Bieńko, Marii Ulińskiej, Heleny Maziarz, Haliny Obarzanek, Andrzeja Ostrowskiego, Stanisława Ostrowskiego, Grzegorza Ostrowskiego i Heleny Ostrowskiej -  w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Nisku - Wioletty Nikolas. O ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach Sądu Rejonowego w Nisku  oraz Urzędu Miasta i Gminy Nisko i Urzędu  Gminy Jarocin, uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia. 

Na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego: I. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Iwony Serafin (PESEL 66113001602)  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, II. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina (PESEL 64113009972) w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Iwony Serafin, Andrzeja Serafina o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 47/16. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1822 o powierzchni 0,0508 ha położonej w Harasiukach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 62/58 o powierzchni 0,58 ha położonej w Łazowie, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich,

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 62/63 o pow. 0,20 ha położonej w Łazowie, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością,

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 194/5 o pow. 0,21 ha, 420 o pow. 0,17 ha, 461 o pow. 0,06 ha, 545 o pow. 0,45 ha, 674 o pow. 0,01 ha, 690/5 o pow. 0,12 ha, 1094/1 o pow. 0,02 ha, 1097/1 o pow. 0,07 ha, 1267/1 o pow. 0,03 ha położonych w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Iskra córce Piotra i Anny, urodzonej dnia 10.09.1937 r., w Korabinie, ostatnio stale zamieszkałej w Korabinie, zmarłej w Korabinie w dniu 19.11.2014 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 "Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 12/16 z wniosku Józefy Matuska o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janinie Zofii Górskiej z d Burz, c. Wojciecha i Jadwigi, urodzonej 23.06.1927 r. w Błażkowej, zmarłej dnia 16 września 2015 r. w Ulanowie, ostatnio stale zamieszkałej w Ulanowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Janinie Zofii Górskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku". Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Skrzypak

Przed Sądem Rejonowym w Nisku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Władysława Skrzypacz z uczestnictwem Skarbu Państwa – Starosty Stalowowolskiego, Leśnej Wspólnoty Serwitutowej Przyszów Zapuście, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Rzeszowie, Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, Nadleśnictwa Nowa Dęba, Józefa BRudniak, Mariana Brudniak, Mieczysława Juszczyńskiego, Stanisława Juszczyńskiego, Juliana Skrzypacz, Janiny Marut, Zofii Tokarskiej, Julii Burdzy  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w  Bojanowie Obr. Przyszów składającej się z działek o nr ewid.  985/2, 989, 985/1 i 4671 o łącznej pow.  29,25 ha dla których nie ma założonej księgi wieczystej.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 606/2, położonej w Hucie Podgórnej gmina Harasiuki, o powierzchni 0,10 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 800 złotych, na rzecz Marianny Szczęszek, z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.