Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc: ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Alicji Kopec w osobie adwokata Sławomira Solarza, ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Genowefy Mulawki w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Stanisława Mulawki z udziałem Krystyny Mulawki, Alicji Copec, Genowefy Mulawki o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Katach gmina Jarocin, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 69, 70, 71, 72, 218, 219, 220, 221, 333, 334, 335, 442, 493, 901, 902, 1001 z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r., 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns.  714/15  nieruchomości położonej w Krzeszowie Górnym gmina Harasiuki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 62, w drodze uwłaszczenia, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o łącznej wartości 6.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione".

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 100 złotych w księdze wieczystej numer TB1N00003420/7 na rzecz Wiktora Rusina.

 Nisko, dnia  2 marca 2016r.

 SSR Dorota Korman- Włodarska

 Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Józefa Lipianina w osobie adwokata Sławomira Solarza, ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Eudokii Lipianin w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Ludwika Żelazko

Przed Sądem Rejonowym w  Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyjaźń” w likwidacji – Likwidatora Andrzeja Pietroniec  z uczestnictwem Stefanii Wójcik i Janiny Zając o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem obręb Rudnik, stanowiącej działki oznaczone numerem ewidencyjnym  4852/1 i 4853 o łącznej powierzchni 0,4895 ha objętych Lwh 2559 gminy katastralnej Rudnik nad Sanem. 

Przed Sądem Rejonowym w  Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Marii Marczak , Władysława Marczak z udziałem Julianny Gargasz i innych o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Maziarni, stanowiącej działki oznaczoną numerami ewidencyjnymi 155, 283, 284, 437/1, 437/2, 437/3, 900 i 901  o łącznej powierzchni 1,6384 ha dla których nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a księgi gruntowe dla gminy katastralnej  Harasiuki obręb Maziarnia zaginęły i do chwili obecnej nie zostały odnowione. 

Nisko, dnia 3 lutego 2016 r. Sygn. akt I Ns. 650/15 Ogłoszenie o  toczącym się postępowaniu w stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 650/15 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyjaźń” w likwidacji w Rudniku nad Sanem z uczestnictwem Teofila Pająka (zastąpionego przez kuratora ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika - ustanowionego w trybie art. 144 § 1 kpc - do rąk którego kierowana będzie wszelka korespondencja adresowana do uczestnika) – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto, obręb Rudnik nad Sanem, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 4916/1 o powierzchni 0,0280 ha oraz 4917/1 o powierzchni 0,0599 ha, stanowiących łąkę, powstałych z pgr 5894/2, dla której Sąd Rejonowy w Nisku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1N/00003817/7, w której prawo własności nieruchomości wpisane jest na uczestnika Teofila Pająka.

OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI. W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 950/15 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Gminy Ulanów – o stwierdzenie zasiedzenia - nieruchomości położonej w Kurzynie Średniej, gm. Ulanów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 12/2 o powierzchni 0,01 ha, 12/4 o powierzchni 0,47 ha, 12/6 o powierzchni 1,34 ha  (powstałej z podziału działki nr 12/5), 12/7 o powierzchni 0,0859 ha (powstałej z podziału działki nr 12/5), 43 o powierzchni 0,04 ha,100 o powierzchni 0,04 ha,165 o powierzchni 0,09 ha, 168 o powierzchni 0,04 ha, 184 o powierzchni 0,15 ha, 186 o powierzchni 0,04 ha, 225 o powierzchni 0,02 ha, 237 o powierzchni 0,10 ha, 245 o powierzchni 0,09 ha, 302/2 o powierzchni 0,03 ha, 330 o powierzchni 0,02 ha, 393 o powierzchni 0,23 ha, 465 o powierzchni 0,11 ha, 486 o powierzchni 0,07 ha, 501 o powierzchni 0,37 ha, 517 o powierzchni 0,28 ha, 585 o powierzchni 0,36 ha, 686 o powierzchni 0,12 ha, 754/1 o powierzchni 0,22 ha, 757 o powierzchni 0,29 ha, 760 o powierzchni 1,15 ha, 772 o powierzchni 0,07 ha, 773 o powierzchni 0,25 ha,  796 o powierzchni 0,24 ha, 854/1 o powierzchni 0,09 ha, 966 o powierzchni 0,37 ha, 971 o powierzchni 0,31 ha, 991 o powierzchni 0,01 ha, 1041 o powierzchni 0,08 ha, 1043/2 o powierzchni 0,07 ha, 1055 o powierzchni 0,14 ha, 1062 o powierzchni 0,07 ha, stanowiących drogi, których stan prawny nie jest uregulowany i dla których nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone,

Dnia 15 stycznia 2016r. Sygn. akt I C. 32/15, Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mieczysława Porcji w osobie adwokata Marty Łazanowskiej (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie przeciwko Mieczysławowi Porcji o zapłatę kwoty 1.411,82 złotych na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I C. 32/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Dnia 15 stycznia 2016r. Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc: ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Iwony Serafin w osobie adwokata Marty Łazanowskiej, ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Serafina w osobie adwokata Marty Łazanowskiej (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z powództwa Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych przeciwko Iwonie Serafin, Andrzejowi Serafinowi o zapłatę kwoty 5.535,90 złotych na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc Sygn. akt I C.335/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 181 o pow. 0,0904 ha, 282/2 o pow. 0,6489 ha, 502/2 o pow. 0,0475 ha, 652/2 o pow. 0,7937 ha, 684/2 o pow. 0,1589 ha, 694/1 o pow. 0,1964 ha położonych w Hucisku, gmina Harasiuki.Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Ref. sąd. Szczepan Wójcik