Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Moskal – pracownika tutejszego Sądu dla nieznanej z miejsca pobytu Moniki Skrobas

w sprawie z powództwa Gminy Nisko - Zarządu Budynków Mieszkalnych o zapłatę kwoty 1.581,42 zł, Sygn. akt  I C. 257/16 Dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 150/16 z wniosku Krystyny Boszkowskiej z udziałem Mariana Madej o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bronisławie Bylinowskiej c. Jana i Stefanii urodzonej 23.02.1935 r. w Jabłonicy, zmarłej dnia 19.02.2016 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Nisku. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Bronisławie Bylinowskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 150/16 z wniosku Krystyny Boszkowskiej z udziałem Mariana Madej o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bronisławie Bylinowskiej c. Jana i Stefanii urodzonej 23.02.1935 r. w Jabłonicy, zmarłej dnia 19.02.2016 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Nisku. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Bronisławie Bylinowskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 182/16 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Łuszczki o uznanie za zmarłą Elżbiety Furtak z domu Osetek, ur. 03.01.1957 r. w Rudniku nad Sanem, c. Tadeusza i Stanisławy z d. Nowak , ostatnio stale zamieszkałej w Rudniku nad Sanem, ul. Górki 34. Ostatni raz Elżbietę Furtak widziano w dniu 25.04.2000 r. nad brzegiem rzeki San w Rudniku nad Sanem i jej dalsze losy nie są znane.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 467 o pow. 1,4265 ha i 489/2 o pow. 2,4296 ha położonych w Kuszach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie Moniki Madej – dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ireneusza Madej w sprawie z wniosku Zygmunta Madej z udziałem Wojciecha Madej, Ireneusza Madej, Janiny Madej i innych o dział spadku po Stanisławie Madej Sygn. akt I Ns. 910/15. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Dnia 7 lipca 2016 r.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jakuba Bieszczada w osobie adwokata Marty Łazanowskiej, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy-Zarząd Transportu Miejskiego przeciwko Jakubowi Bieszczadowi o zapłatę kwoty 540,80 złotych, Sygn. akt I C. 469/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Dnia 21.06.2016 r. 

 

 

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 150/16 z wniosku Krystyny Boszkowskiej z udziałem Mariana Madej o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bronisławie Bylinowskiej c. Jana i Stefanii urodzonej 23.02.1935 r. w Jabłonicy, zmarłej dnia 19.02.2016 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Nisku. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Bronisławie Bylinowskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. Nisko, dnia 6 lipca 2016 roku.

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 598/15 z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem Kazimiery Rataj, Stanisławy Ludjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janinie Martyna c. Wojciecha i Wiktorii, urodzonej 20.12.1945 r. w Golcach, zmarłej dnia 26.03.2015 r. w Jarocinie, ostatnio stale zamieszkałej w Jarocinie nr 70 A. Wzywa się wszystkich spadkobierców Janinie Martyna lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Nisku  I Wydział Cywilny  - Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca  2016 r.  w Nisku sprawy z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem  Kazimiery Rataj, Stanisławy Lucjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Martyna na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc i art. 510 § 2 kpc, z a r z ą d z a : ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników Józefy Szkutnik, Ludwiki Bieńko, Marii Ulińskiej, Heleny Maziarz, Haliny Obarzanek, Andrzeja Ostrowskiego, Stanisława Ostrowskiego, Grzegorza Ostrowskiego i Heleny Ostrowskiej -  w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Nisku - Wioletty Nikolas. O ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach Sądu Rejonowego w Nisku  oraz Urzędu Miasta i Gminy Nisko i Urzędu  Gminy Jarocin, uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia. 

Na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego: I. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Iwony Serafin (PESEL 66113001602)  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, II. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina (PESEL 64113009972) w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Iwony Serafin, Andrzeja Serafina o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 47/16. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.