sygn. akt I Ns. 260/18  dnia 13.08.2018r.  Ogłoszenie
I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.161 złotych (dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2985/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą prawo własności działki położnej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2985 (przed podziałem) na dzień 23.11.2018 r.     Sąd wzywa wierzyciela bądź

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Sroki – pracownika Sądu Rejonowego w Nisku – do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich uczestnika Michama Mokhtari, ur. 16.06.1975 r. w Casablance - Maroko (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) ostatnio zamieszkałego via Tenente Bonura 14, Partinico 90 047, Włochy w sprawie z urzędu z uczestnictwem Agaty Kudyby, Przemysława Kudyby, Szczepana Winicjusza Szesera i Hichama Mokhtariego o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich dzieci Sygn. akt III.Nsm.110/18. Zarządzenia i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Dnia  13.07.2018r.  Sygn. akt I Ns. 855/15 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Elżbiety Chwiej- Abu Rass w osobie adwokata Sławomira Solarza,
II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Barbary Chwiej w osobie adwokata Sławomira Solarza,

Sygn. akt I N. 41/18   Zarządzenie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r.,

          W Sądzie Rejonowym w  Nisku pod sygn. akt I Ns 185/18  wszczęte zostało postępowanie z wniosku Józefa Graba z uczestnictwem Wandy Surdek o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Harasiuki, obręb 0002 Banachy, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych :

  • 398 o powierzchni 0,25 ha,
  • 894/1 o powierzchni 0,35 ha,
  • 894/2 o powierzchni 0,0970 ha,
  • 894/3 o powierzchni 0,09 ha

dla których nie ma założonej Księgi Wieczystej. Sąd wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

                             
Nisko, dnia 22.06.2018 r. Sygn. akt  I Ns. 171/18  Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie  z wniosku Joanny Rumińskiej z udziałem Małgorzaty Zapiec, Haliny Bienieckiej o sporządzenie spisu inwentarza po Walerym Bienieckim I. ogłasza, że w dniu  22 czerwca 2018 r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza,  po Walerym Bienieckim (pesel 42080303613) synu Juliana i Wiery z domu Orzechowskiej,  zmarłemu 25.12.2017 r., w Nisku, ostatnio zamieszkałemu pod adresem Jarocin 62 . II. poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu,

Sygn. akt I Ns 235/18 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 roku w Nisku sprawy z wniosku Andrzeja Sztaby z udziałem Marka Sztaby o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Sztaba z a r z ą d z a:

Dnia  13.07.2018r  Sygn. akt I C. 183/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Dudka w osobie adwokat Anny Bożek,w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Dudkowi o zapłatę kwoty 2.507,88 złotych.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia: D. Korman - Włodarska

Dnia  22.06. 2018r Sygn. akt I I Ns. 340/17 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Małgorzaty Sawy w osobie adwokata Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Jadwigi Gańskiej  z udziałem Mirosława Sokala, Barbary Sokal, Andrzeja Sokala, Małgorzaty Sawy o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Sokalu, po Mariannie Sokal . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : D. Korman - Włodarska

sygn. akt I Ns. 410/17 dnia  20.06.2018r. Ogłoszenie
I. zezwolić dłużnikowi rzeczowemu Janowi Kobylarzowi   na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku,
II. wydać przedmiot depozytu Mariannie Sobolewskiej -0,15 złotych; Franciszce Komsa-0,15 złotych; Janowi Komsa- 0,20 złotych; Marcinowi Komsa-0,55 złotych.
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-       Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska

Dnia  18.06.. 2018r  Sygn. akt I Co. 364/17 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego