ogłoszenie I C. 269/16


Dnia  26.01. 2018r Sygn. akt I C.269/16 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wiesława Martyna w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wiesławowi Martyna o zapłatę kwoty 3.545,31 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowane j strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

Rejestr zmian