I C . 204/16 ogłoszenie

Dnia  2.11. 2017r  Sygn. akt I C.204/16 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krystiana Kuli w osobie adwokat Anny Bożek, w sprawie z powództwa Kancelaria Medius SA w Krakowie przeciwko Krystianowi Kula o zapłatę kwoty 1.920 złotych .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : SSR Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian