IC. 169/17 ogłoszenie

Dnia  2.11. 2017r Sygn. akt I C. 169/17 

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Róży Brzozowy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,


II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Stanisława Brzozowy w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w sprawie z powództwa Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie przeciwko Róży Brzozowy, Stanisławowi Brzozowy o zapłatę kwoty 4.651,35 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : SSR Dorota Korman - Włodarska 

 

 

 

Rejestr zmian