I Ns. 200/17

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż  w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 200/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych tytułem odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem.”.  SSR Dorota Korman - Włodarska.
  

Rejestr zmian