I Ns. 191/17 ogłoszenie

Dnia  2.10.2017r
Sygn. akt I Ns. 191/17

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Romana Dubel w osobie jego syna Mateusza Dubel,  (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nisku z udziałem Tadeusza Dubel, Romana Dubel o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 437/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Dubel


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

        

 

 

 

 

Rejestr zmian