I Ns. 660/16

Sygn. akt I Ns. 600/16 
P O S T A N O W I E N I E        Dnia 26 września 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

 Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  


po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o ustanowienie kuratora spadku po Józefie Hawryło s. Antoniego i Franciszki p o s t a n a w i a :

ustanowić Grzegorza Dubiela  zamieszkałego Zarzecze, ul. Ogrodowa 7, kuratorem spadku po Józefie Hawryło s. Antoniego i Franciszki zmarłym 25.06.1975 r., w Zarzeczu.
       Przewodnicząca:
SSR Dorota Korman-Włodarska

U Z A S A D N I E N I E

 Burmistrz Miasta i Gminy Nisko wniósł o ustanowienie kuratora spadku po Józefie Hawryło s. Antoniego i Franciszki zmarłym 25.06.1975 r.,
w Zarzeczu. Wskazał, że Józef Hawryło jest stroną prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego, w trakcie którego ustalono, że Józef Hawryło nie żyje i zmarł jako kawaler. Organ administracyjny wezwał obwieszczeniem do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców Józefa Hawryło, jednakże w wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił swoich praw. Ustalono jednocześnie, iż przed właściwym sądem nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Hawryło. Tymczasem organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Na osobę kuratora zaproponowano pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Grzegorza Dubiela.
 Grzegorz Dubiel , pismem  z dnia 14.08.2017 r., wyraził zgodę na objecie funkcji kuratora spadku.
 Na mocy art. 666 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Jak wynika z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, nie doszło do ustalenia spadkobierców Józefa Hawryło a tym samym do objęcia przez nich spadku.
Powyższe powoduje konieczność uznania wniosku za zasadny i jego uwzględnienia.         Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska


Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie dwutygodniowym od daty otrzymania odpisu postanowienia.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Rejestr zmian