ogłoszenie I C 86/16

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku
dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Stanisława Brzozowy i Róży Brzozowy
w sprawie z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

 


Sygn. akt I C. 86/16

 


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .


Sędzia

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
Ul. Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dnia 22.05.2017 roku

Sygn. akt I C. 86/16
Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Urząd Gminy Jeżowe


Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1-go miesiąca na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu jako miejscu pobytu Ewy Czapla
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e t o z w r ó c i ć
Sądowi Rejonowemu w Nisku, na adres jak wyżej, po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone .


Sędzia

 

 

Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Dnia
Nr

Do
Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny


Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia
do dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian