I Ns. 211/17 - ogłoszenie

                                                                    
Nisko, dnia 13 września 2017 r. Sygn. akt I Ns 211/17                                            

O G Ł O S Z E N I E 
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie na skutek zawiadomienia  notariusza Ryszarda Szewczyka  o sporządzenie wykazu  inwentarza  po Eugeniuszu Kruku,

I. ogłasza, że w dniu 15.05.2017 r. został sporządzony wykaz inwentarza po Eugeniuszu Kruku, zmarłym dnia  3 listopada 2016r , nr PESEL 36051903450, ostatnio zamieszkałym w Przyszowie,

II. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
zaś  spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian