I C. 214/16 - ogłoszenie


Dnia  12.09. 2017r  Sygn. akt  I C. 214/16

O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Marka w osobie adwokat Anny Bożek, 

w sprawie z powództwa Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie przeciwko Wojciechowi Markowi o zapłatę kwoty 7.206,97 złotych  

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia : SSR Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian