ogłoszenie I Co.60/17

Dnia  4.08. 2017r  Sygn. akt I Co. 60/17

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
I. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 129/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina

w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

II. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 129/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Iwony Serafin w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku

z udziałem dłużnika Andrzeja Serafina, Iwony Serafin
o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

Sygn. akt I Co.60/17

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian