N.44/17 ogłoszenie

Sygn. akt I N. 44/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Bartłomieja Nowaka, Kancelaria Notarialna
w Chorzowie o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara  s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1642/2017)


na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 29.03.2017 r., iż Izabela Monika Korepta, przed notariuszem Bartłomiejem Nowakiem, Kancelaria Notarialna w Chorzowie złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian