N.20/17 - ogłoszenie

Sygn. akt I N. 20/17   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r., na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Katarzyny Strażeckiej, Kancelaria Notarialna
w Tychach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 1561/2017)

na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 23.02.2017 r., iż Teresa Kuc w imieniu własnym oraz w imieniu Ewy Szarowicz oraz Adam Kuc, przed notariuszem Katarzyna Strażecką, Kancelaria Notarialna w Tychach złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian