Ns.617/16 ogłoszenie

Sygn. akt I Ns. 617/16   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r.,na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna
w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki  (rep. A 5956/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 28.12.2016 r., iż Katarzyna Butryn, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Janie Brzezowski s. Michała i Weroniki.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian