Ogłoszenie o kuratorze I C 79/17

Sygn. akt I C 79/17

 

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                     

Dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 roku w Nisku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko pozwanemu Sławomirowi Gąsiorowi

o zapłatę

- w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. ustanowić dla pozwanego Sławomira Gąsiora, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku;

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący:

 

Rejestr zmian