I Ns.34/17

Sygn. akt I Ns. 34/17     1 sierpnia 2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa
o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1609, położonej w Gliniance gmina Ulanów, o powierzchni 0,31 ha, powstałej z

części parcel gruntowych 1334/2, 1334/3 i parceli gruntowej 1334/3, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 4.650 złotych, na rzecz Jana Krawca, z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r.
 Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.         Sędzia:       Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

Rejestr zmian