I Ns. 547/16

Sygn. akt I Ns. 547/16
Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska


po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2017 r.,  w Nisku sprawy z wniosku Adeli Kazaneckiej z udziałem Julii Bałtowskiej, Bogdana Kazaneckiego o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 519, 756/1, 756/2, 993, 1200, 1202, położonej w Gliniance gmina Ulanów– z dniem 4.11.1971 r., z mocy ustawy na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
z a r z ą d z a :      

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Julii Bałtowskiej w osobie adwokata Anny Bożek,
II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Bogdana Kazaneckiego w osobie adwokata Anny Bożek,
III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Miasta Nisko,
IV. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu
1 miesiąca od daty ogłoszenia.          Przewodnicząca:       Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian