Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

37-400 Nisko

  1. 3 Maja 32

tel. (15) 841 20 48 w. 213

                                                                       

Nisko, dnia 19 lipca 2018 r.

 

 

Sygn. akt I Ns 185/18

 

                                            

 

 

OGŁOSZENIE  O  TOCZĄCYM  SIĘ POSTĘPOWANIU

                             
Nisko, dnia 22.06.2018 r. Sygn. akt  I Ns. 171/18  Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie  z wniosku Joanny Rumińskiej z udziałem Małgorzaty Zapiec, Haliny Bienieckiej o sporządzenie spisu inwentarza po Walerym Bienieckim I. ogłasza, że w dniu  22 czerwca 2018 r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza,  po Walerym Bienieckim (pesel 42080303613) synu Juliana i Wiery z domu Orzechowskiej,  zmarłemu 25.12.2017 r., w Nisku, ostatnio zamieszkałemu pod adresem Jarocin 62 . II. poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu,

Sygn. akt I Ns 235/18
Z A R Z Ą D Z E N I E
                                                                                                               Dnia 18 lipca 2018 roku
Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 roku w Nisku sprawy
z wniosku Andrzeja Sztaby
z udziałem Marka Sztaby

Dnia  13.07.2018r  Sygn. akt I C. 183/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Dudka w osobie adwokat Anny Bożek,w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Dudkowi o zapłatę kwoty 2.507,88 złotych.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia: D. Korman - Włodarska

 

Dnia  22.06. 2018r Sygn. akt I I Ns. 340/17 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Małgorzaty Sawy w osobie adwokata Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Jadwigi Gańskiej  z udziałem Mirosława Sokala, Barbary Sokal, Andrzeja Sokala, Małgorzaty Sawy o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Sokalu, po Mariannie Sokal . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : D. Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (podpis)

sygn. akt I Ns. 410/17 dnia  20.06.2018r. Ogłoszenie 
I. zezwolić dłużnikowi rzeczowemu Janowi Kobylarzowi   na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 1,05 złotych z tytułu prawa zastawu wpisanego w komentarzu do migracji w dziale IV księgi wieczystej numer TB1N00022768/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Nisku,
II. wydać przedmiot depozytu Mariannie Sobolewskiej -0,15 złotych; Franciszce Komsa-0,15 złotych; Janowi Komsa- 0,20 złotych; Marcinowi Komsa-0,55 złotych.


Dnia  18.06.. 2018r  Sygn. akt I Co. 364/17 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego

I. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Czesława Surowańca w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

II. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla


Dnia  18.06. 2018r  Sygn. akt I Co. 357/17 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 796/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Magdaleny Kossakowskiej w osobie adwokata Anny Bożek,w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku z udziałem dłużnika Magdaleny Kossakowskiej o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.

Dnia  23.05. 2018r  Sygn. akt I C. 87/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Kochana, Mariusza Skrobasa, Moniki Skrobas, Kingi Skrobas, Sławomira Skrobasa, Natalii Pokorskiej w osobie adwokata Sławomira Solarza,
w sprawie z powództwa Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie  przeciwko Barbarze Kochan, Krzysztofowi Kochanowi, Mariuszowi Skrobasowi, Monice Skrobas, Kindze Skrobas, Sławomirowi Skrobasowi, Natalii Pokorskiej, Filipowi Skrobasowi, Lenie Skrobas, Amelii Skrobas, Weronice Jusięga, Jakubowi Jusięga o nakazanie pozwanym opróżnienie i wydanie

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Jan Baran złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 1480/1 o pow. 0,13 ha, położonej w Przyszowie, gmina Bojanów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Jan Baran. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Dnia  17.05. 2018r Sygn. akt I Ns.226/17 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ryszarda Młynarskiego w osobie adwokata Sławomira Solarza,  w sprawie z wniosku Waldemara Sobiny z udziałem Małgorzaty Kuś, Ireny Kosuckiej, Agaty Prusak, Mieczysławy Dziedzic, Zofii Krawiec, Małgorzaty Koń, Roberta Chmielowca, Marii Kujawy, Danuty Dawid, Henryka Sobiny, Mirosława Chmielowca, Edwarda Młynarskiego, Grażyny Partyki, Ryszarda Młynarskiego, Teresy Młynarskiej  o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Sobinie, po Mieczysławie Sobinie  Wniosek i inne pisma, wymagające